Tốt hơn khi ở bên nhau

24 ngày

Không có cách nào để bạn trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành và hoàn thành tất cả mục tiêu của bạn cần phải hoàn thành trên đất này mà không có sự trợ giúp. Chúng ta cần những người khác, và chúng ta thuộc về những người khác trong thân thể của Đấng Christ! Trong những loại bài này, Mục sư Rick giải thích cách sống trong liên hệ với những người khác.

Nhà phát hành

Suy ngẫm © 2015 bởi Rick Warren. bản quyền được bảo hộ. Sử dụng phải được phép. Để biết thêm thông tin, xin truy cập: www.rickwarren.org

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất