"Ang Iba Pang Anim" na Serye ng mga Debosyonal

Debosyonal

Pagbabasa ng Biblia // Kabanata 1: Paano ito Nakarating sa Atin

Ang pahayag ni Pablo rito ay makapangyarihan. Nilinaw niya na hindi tayo maaaring basta na lamang ‘kumuha at pumili’ kung aling sipi sa Biblia ang totoo at alin ang hindi – LAHAT ng Kasulatan ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo at pagsasanay sa ating maging matuwid. Kaagapay ng kaisipang ito ay ang pagkaunawa na ang Biblia ay isinulat upang ating gamitin, hindi lamang basahin at kalimutan – mayroon itong kapangyarihang baguhin ang ating mga buhay at binibigyan tayo nito ng kapangyarihan baguhin ang mundo! Subalit, kung atin lamang babasahin ang mga salita at hindi natin hahayaan itong baguhin ang ating mga buhay o kaya ay susundin natin ito, para lamang tayong nagbasa ng laman ng isang listahan ng mga telepono. Ang Salita ng Diyos nilalayong maging buhay at masigasig sa ating buhay: ito ay lubhang mapanghamon kung minsan, pero tunay namang sulit ito.

Kaya't kung ginagawa mo ang gabay na ito sa biblia nang walang tunay na layuning ikaw ay mabago sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, mabuti pang ihinto mo na ito ngayon pa lang. Ngunit kung handa kang simulan ito, mabago, at hayaan ang Diyos na gamitin ka upang baguhin ang mundo, magsimula kang gumising ng 20 minutong mas maaga sa umaga at gamitin mo ang debosyonal na ito upang makapagsimula!

Mga Praktikal na Hakbang: Isulat ang taludtod na ito, at habang ginagamit ang debosyonal na ito, basahin ito nang malakas bago simulan ang debosyonal para sa nasabing araw upang paalalahanan ang ating mga kaluluwa na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tiyakang hingin sa Diyos na tulungan tayong maunawaan kung ano ang ang magiging gamit ng bawat taludtod na pag-aaralan sa buong debosyonal.