Mga Tuntunin sa Paggamit

Huling binago: Mayo 25, 2018

Sa mga lugar kung saan ang YouVersion ay nagbigay sa iyo ng salin mula sa wikang Ingles ng Mga Tuntunin, ikaw ay sumasang-ayon na ito ay ginagawa lamang para sa iyong kaginhawahan, at ang salin sa Ingles ng mga Mga Tuntunin ang masusunod patungkol sa iyong kaugnayan sa YouVersion. Kung mayroong kontradiksiyon sa sinasaad ng Ingles ng Mga Tuntunin at ng sinasaad ng salin, ang salin sa wikang Ingles ang masusunod.


Pagtanggap sa mga Tuntuning ito

Sa paggamit ng bible.com, youversion.com at/o mga mobile application ng YouVersion Bible App, Pambatang Bible App, at Bible Lens (magkasama, “YouVersion”), bilang panauhin man o bilang isang rehistradong user, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntuning ito. Mangyaring maingat na basahin ang Mga Tuntuning ito pati na ang Patakaran sa Pribasya bago magsimulang gumamit ng YouVersion. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntuning ito o sa Patakaran sa Pribasya hindi ka nararapat pumasok o gumamit ng YouVersion.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin

Ang YouVersion ay hinandog ng Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "kami" o "namin"). Maaari naming rebisahin at i-update ang Mga Tuntunin na ito paminsan-minsan sa aming sariling pagpapasya. Ang anumang pagbabago ay magkakabisa kapag ang mga ito ay aming ipinaskil. Ang iyong patuloy na paggamit ng YouVersion kasunod ng pagpapaskil ng mga binagong Mga Tuntunin ay nangangahulugan na tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa mga pagbabago.

Mga Pagbabago sa YouVersion

Samantalang hangad namin na laging maialok ang YouVersion at ang lahat ng mga tampok nito, nirereserba namin ang karapatan na baguhin o ihinto ang pag-aalok ng YouVersion o anumang bahagi, kaputol o functionality ng YouVersion nang walang abiso. Hindi kami mapananagot kung sakaling sa anumang dahilan ang kabuuan o anumang bahagi ng YouVersion ay hindi magamit kahit kailan.

Impormasyon Tungkol Sa Iyo at sa Iyong Pag-access ng YouVersion

Ang lahat ng impormasyon na aming kinokolekta sa o sa pamamagitan ng YouVersion ay napapailalim sa aming Patakaran sa Pribasya. Sa paggamit ng YouVersion, ikaw ay nagpapahintulot sa lahat ng aming pagkilos na may kinalaman sa iyong impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Pribasya.

Pinahihintulutan at Hindi Pinahihintulutang Paggamit

Ang Mga Tuntunin na ito ay magpapahintulot sa iyo na gamitin ang YouVersion alinsunod sa Mga Tuntunin na ito para sa iyong personal at hindi pagkomersyal na paggamit o para sa internal na paggamit sa iyong organisasyong hindi kumikinabang. Ang lahat ng karapatan na hindi ipinagkaloob sa iyo ay nireserba ng Life.Church. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi ka pinapayagan at hindi ka gagamit ng YouVersion sa mga sumusunod:

 • sa anumang paraan na lumalabag sa anumang pederal, pang-estado, lokal o internasyonal na batas o regulasyon;
 • para sa layuning magsamantala, manakit, o magtangkang magsamantala o manakit ng mga menor de edad sa anumang paraan sa pamamagitan ng paglalantad sa mga ito sa hindi naaangkop na nilalaman, makahingi ng personal na pagkakakilanlan na impormasyon o kung ano pa man;
 • upang magpanggap o magtangkang magpanggap bilang anumang kumpanya o tao, kabilang ang Life.Church o ibang user ng YouVersion;
 • upang makilahok sa anumang iba pang pag-uugali na, aming tinutukoy, na maaaring makapinsala sa Life.Church o sa mga user ng YouVersion o ilantad ang mga ito sa pananagutan;
 • sa anumang paraan na maaaring magpatigil, magpahirap ng labis, makasira, o makapinsala sa YouVersion o makagambala sa paggamit ng iba ng YouVersion;
 • sa paggamit ng anumang robot, spider, o aiba pang awtomatikong aparato, proseso, o anumang paraan upang i-access ang YouVersion sa anumang layunin, kabilang ang pagsubaybay o pagkopya ng anumang materyal sa YouVersion;
 • upang magsimula ng anumang mga virus, Trojan horse, worm, logic bomb, o anumang materyal na may masamang hangarin o teknolohikal na nakasasama;
 • upang subukan na makakuha ng di-awtorisadong access sa, makahadlang sa, makasira, o makagambala ng anumang bahagi ng YouVersion o anumang server, computer, o databasa na nakakonekta sa YouVersion;
 • upang atakihin ang YouVersion sa pamamagitan ng isang denial-of-service na atake o magkakasabay na denial-of-service na atake; at
 • iba pang pagtangka upang humadlang sa wastong pagpapatakbo ng YouVersion.

Sumasang-ayon ka rin na hindi ka magpapadala, sadyang tatanggap, mag-a-upload, mag-da-download, gagamit, o gagamit muli ng anumang materyal na, tulad ng tinutukoy ng Life.Church sa sarili nitong paghuhusga:

 • naglalaman ng anumang materyal na kasuklam-suklam, malaswa, bastos, mapang-abuso, nakakasakit, panliligalig, marahas, puno ng poot, nakakagalit o iba pang hindi kanais-nais;
 • nagtataguyod ng tahasang sekswal o pornograpikong materyal, karahasan, o diskriminasyon batay sa anumang bagay, kabilang iyong mga batay sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, sekswal na oryentasyon o edad;
 • lumalabag sa anumang patent, tatak-pangkalakal, lihim ng kalakalan, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao;
 • lumalabag sa mga legal na karapatan (kabilang ang mga karapatan sa publisidad at pribasya) ng iba o naglalaman ng anumang bagay na maaaring magdulot ng anumang kriminal na pananagutan sa ilalim ng naaangkop na batas o regulasyon; o
 • nagsusulong ng anumang ilegal na gawain, o nagtataguyod, nagsusulong, o tumutulong sa anumang gawaing labag sa batas;
 • kinasasangkutan ng mga komersyal na gawain o pagbebenta, tulad ng mga paligsahan at iba pang promosyon sa pagbebenta, barter, o pagpapa-advertise; at
 • nagbibigay ng impresyon na ang materyal ay nagmumula sa o ay ini-endorso ng Life.Church o ninumang tao o entidad, kung hindi ito ang kaso.

Mga Kontribusyon ng User

Ang YouVersion ay naglalaman ng mga interactive na tampok na nagpapahintulot sa mga user na mag-post, magbigay, maglathala, magpakita o magpadala sa ibang mga user o ibang tao ng mga nilalaman o ibang materyales (na sa pangkalahatan ay tinatawag na "Mga Kontribusyon ng User") sa o sa pamamagitan ng YouVersion.

Gayunpaman, hindi namin isinasagawa ang pagsuri ng Mga Kontribusyon ng User o ng anumang materyal bago ito i-post sa o sa pamamagitan ng YouVersion, at hindi namin masisiguro ang agarang pagtanggal ng mga hindi kanais-nais na mga materyal matapos itong mai-post. Dahil dito, kami ay hindi mananagot sa anumang pagkilos o hindi pagkilos tungkol sa mga pagpapadala, mga komunikasyon, o mga nilalamang ibinigay ng sinumang user o third party.

Lahat ng Mga Kontribusyon ng User ay nararapat na sumusunod sa Mga Tuntuning ito. Sa pagbibigay mo ng anumang Kontribusyon ng User sa o sa pamamagitan ng YouVersion, ikaw ay nagbibigay sa amin at sa mga tagapagbigay ng serbisyo, at sa bawat isa ng kanila at ng aming mga kaukulang nabigyan ng lisensya, mga kahalili o tagapagmana at pinaglaanan, ng karapatang gamitin, paramihin, baguhin, gawin, ipakita, ipamahagi, at kung hindi man ay ibunyag sa mga third party ang anumang materyal upang ihandog ang functionality ng YouVersion na iyong hiniling o kaya ay gamitin. Kinakatawan mo at binibigyang-katwiran na pagmamay-ari mo o kinokontrol ang lahat ng karapatan sa loob ng at sa Mga Kontribusyon ng User at mayroon kang karapatang ipagkaloob ang lisensyang ito at ang lahat ng iyong Mga Kontribusyon ng User ay umaayon at susunod sa mga Tuntuning ito. Kami ay hindi responsable, o mananagot sa anumang third party, para sa nilalaman at kawastuhan ng anumang Mga Kontribusyon ng User na iyong na-post o ng sinumang user ng YouVersion.

Seguridad ng Account

Pinahihintulutan ng YouVersion ang mga user na lumikha ng account ("Mga Miyembro") na nangangailangan ng pagbibigay ng ilang impormasyon sa YouVersion. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng impormasyon na iyong ibinibigay upang maging Miyembro at magrehistro sa YouVersion, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng anumang interactive na mga tampok sa YouVersion, ay pinamamahalaan ng aming Patakaran sa Pribasya, at ikaw ay pumapayag sa lahat ng pagkilos na aming gagawin na may kinalaman sa iyong impormasyon na naaayon sa aming Patakaran sa Pribasya.

Kung pumili ka, o binigyan, ng isang user name, password, o katulad na impormasyon bilang bahagi ng aming mga pamamaraan sa seguridad, sumasang-ayon kang ituring ang naturang impormasyon na kompidensyal, at sumasang-ayong kaagad na ipaalam sa amin ang anumang hindi awtorisadong pag-access sa o paggamit ng iyong user name o password o anumang iba pang paglabag sa seguridad. May karapatan kaming huwag paganahin ang anumang user name, password o iba pang identifier, pinili mo man o ibinigay namin, anumang oras kung, sa aming opinyon, nilabag mo ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito.

Pagsubaybay at Pagpapatupad; Legal na Pagsunod; Pagwawakas

Sumasang-ayon ka na kami ay may karapatang:

 • gumawa ng anumang pagkilos na may pagsasaalang-alang sa sinumang user, Account ng Miyembro o Kontribusyon ng User na itinuturing naming kinakailangan o angkop sa aming sariling paghuhusga kung naniniwala kaming may isang paglabag sa mga Tuntuning ito, paglabag sa mga karapatan ng third party, isang banta sa personal na kaligtasan ng iba, o isang banta o pananagutan o pinsala sa kabutihang loob na nauugnay sa YouVersion o Life.Church;
 • gumawa ng naaangkop na pagkilos, kabilang nang walang limitasyon, ang pagsangguni sa pagpapatupad ng batas at pagsisiwalat ng iyong impormasyon, para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng YouVersion; at
 • wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa lahat o bahagi ng YouVersion para sa anuman o walang kadahilanan, kabilang nang walang limitasyon, ang anumang paglabag sa Mga Tuntuning ito.

Nang hindi nililimitahan ang nauuna, kami ay may karapatang ganap na makipagtulungan sa anumang awtoridad sa pagpapatupad ng batas o kautusan ng hukuman na humihiling o nagsasabi sa amin na ibunyag ang pagkakakilanlan o iba pang impormasyon ng sinumang nagpapaskil ng anumang mga materyal sa o sa pamamagitan ng YouVersion. IWINAWAKSI MO AT PINANGHAHAWAKANG HINDI NAKAPINSALA ANG LIFE.CHURCH AT MGA BINIGYAN NITO NG LISENSYA AT MGA TAGAPAGBIGAY SERBISYO NITO AT LAHAT NG KANILANG MGA EMPLEYADO, OPISYAL AT DIREKTOR MULA SA ANUMANG PAGHAHABOL NA MAGRERESULTA MULA SA ANUMANG HAKBANG NA GINAWA NG ALINMAN SA MGA NABANGGIT NA PARTIDO HABANG O BILANG RESULTA NG LEGAL NA IMBESTIGASYON AT MULA SA ANUMANG MGA HAKBANG NA GINAWA BUNGA NG IMBESTIGASYON NG LIFE.CHURCH O NG MGA TAGAPAGPATUPAD NG BATAS.

Ang Iyong Pagtitiwala sa Impormasyon at Mga Pagsasalin

Ang impormasyong ipinakita sa o sa pamamagitan ng YouVersion ay ipinapagamit lamang para sa pangkalahatang impormasyon. Hindi namin gingarantiyahan ang katumpakan, pagkakumpleto o pagiging kapaki-pakinabang ng impormasyong ito. Ang anumang pagtitiwalang ilalagay mo sa naturang impormasyon ay tanging sa iyong sariling peligro. Bilang karagdagan, kahit na nagsusumikap kaming magbigay ng impormasyong matatagpuan sa YouVersion sa iba't ibang wika, ang mga pagsasalin sa mga wika liban sa Ingles ng mga nilalaman ng YouVersion ay ibinigay sa amin ng ibang mga partido at hindi namin kinakatawan o ginagarantiyahan ang katumpakan ng mga pagsasaling iyon. Itinatatwa namin ang lahat ng pananagutan at responsibilidad na magmumula sa anumang pagtitiwalang inilagay ninyo sa naturang mga materyales o ng sinumang iba pang mga bisita sa YouVersion, o ng sinuman na maaaring mapagbibigyang-alam ng anumang nilalaman nito.

Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

Ang YouVersion at ang mga nilalaman nito, mga tampok at functionality (kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, teksto, mga display, mga larawan, video at audio, at ang disenyo, pagpili at pagsasaayos ng pareho), ay pag-aari ng Life.Church, mga tagapaglisensya nito o iba pang mga tagapagkaloob ng naturang materyal at protektado ng karapatang maglathala ng Estados Unidos at pandaigdigang, tatak-pangkalakal, patent, lihim ng kalakalan at iba pang mga intelektwal na ari-arian o mga batas sa pagmamay-ari ng karapatan.

Mga Logo at Mga Disenyo

Ang pangalan ng YouVersion, pangalan ng Life.Church at logo, lahat ng mga kaugnay na pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, mga disenyo at slogan ay mga tatak-pangkalakal at/o ang may karapatang maglathala ay ang Life.Church. Hindi mo dapat gamitin ang mga marka at karapatang maglathala na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Life.Church. Ang lahat ng iba pang mga pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, mga disenyo at slogan sa YouVersion ay mga tatak-pangkalakal ng kani-kanilang may-ari.

Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian

Kung ikaw ay naniniwala na anuman sa mga nilalaman ng YouVersion, kabilang ang Mga Kontribusyon ng User, ay lumalabag sa iyong karapatan sa intelektwal na ari-arian, kabilang ang karapatang maglathala, mangyaring padalhan kami ng abiso ng paglabag sa karapatang maglathala sa legal@life.church. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na patakaran ng Life.Church na wakasan ang mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag.

Mga Link at Serbisyo ng Third Party

Ang YouVersion ay maaaring magsama ng nilalamang ibinigay ng mga third party. Kung ang YouVersion ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga site at mga pop-up at katulad na mga sanggunian na ibinigay ng mga third party, ang mga link at mga sanggunian na ito ay ibinigay para sa iyong kaginhawahan lamang. Wala kaming kontrol sa mga nilalaman ng mga site o mga sanggunian na iyon, at hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa kanila o para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring maidulot mula sa iyong paggamit sa mga ito. Kung magpasya kang i-access ang alinman sa mga third party na website na naka-link mula sa YouVersion, gagawin mo ito nang tanging sa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit para sa naturang mga website. Ang lahat ng mga pahayag at/o opinyon na ipinahayag sa mga materyal na ito, at lahat ng mga artikulo at mga sagot sa mga katanungan at iba pang nilalaman, maliban sa nilalaman na ibinigay ng Life.Church, ay tanging mga opinyon at responsibilidad ng tao o entidad na nagbibigay ng mga materyales na iyon. Ang mga materyales na ito ay hindi awtomatikong sumasalamin sa opinyon ng Life.Church. Kami ay hindi responsable, o mananagot sa iyo o sa anumang third party, para sa nilalaman o katumpakan ng anumang mga materyales na ibinigay sa pamamagitan ng anumang third party.

Mga Tampok na pag-link mula sa at papunta sa YouVersion at Social Media

Ang YouVersion ay maaaring magbigay ng ilang mga tampok na magbibigay kakayahan sa iyo na maka-konekta o mag-link sa o mula sa social media pati na rin sa ibang mga third party na website at application at makapagbahagi ng impormasyon at mga komunikasyon sa at mula sa YouVersion at sa mga naturang third party na serbisyo. Maaari mo rin lamang gamitin ang mga tampok na ito kung paano lamang namin sila ipinagkaloob alinsunod sa mga nilalalaman na ipinapakita kasama nito at kung hindi man ay alinsunod sa Mga Tuntunin na ito at mga karagdagang tuntunin at mga kondisyon na aming ibinibigay alinsunod sa mga naturang tampok. Maaari naming i-disable lahat o alinman sa mga tampok anumang oras nang walang abiso sa aming paghuhusga.

Mga Heograpikong Paghihigpit

Life.Church, ang may-ari ng YouVersion, ay nakabase sa estado ng Oklahoma sa Estados Unidos. Hindi namin sinasabing ang YouVersion o anumang nilalaman nito ay naa-access o naaangkop sa labas ng Estados Unidos. Ang pag-access sa YouVersion ay maaaring hindi legal para sa ilang mga tao o sa ilang mga bansa. Kung na-access mo ang YouVersion mula sa labas ng Estados Unidos, ginagawa mo ito sa iyong sariling pagkukusa at ikaw ay responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas.

Pagtatatuwa ng mga Warranty

ANG PAGGAMIT MO NG YOUVERSION, ANG NILALAMAN NITO AT ANUMANG FUNCTIONALITY, SERBISYO O ANG MGA BAGAY NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY NASA IYONG SARILING PELIGRO, LAHAT NG ITO AY IBINIGAY SA ISANG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, NANG WALANG ANUMANG GARANTIYA NG ANUMANG URI, HAYAG MAN O IPINAHIWATIG. HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG GARANTIYA O REPRESENTASYON ANG LIFE.CHURCH O SINUMANG MAY KAUGNAYAN SA LIFE.CHURCH PATUNGKOL SA PAGKAKUMPLETO, SEGURIDAD, PAGKA-MAAASAHAN, KALIDAD, KATUMPAKAN O AVAILABILITY NG YOUVERSION. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NABANGGIT, HINDI PINANGANGATAWANAN O GINAGARANTIYA NG LIFE.CHURCH O SINUMANG MAY KAUGNAYAN SA LIFE-CHURCH NA ANG YOUVERSION O ANUMANG FUNCTIONALITY NA NILALAMAN O ANUMANG SERBISYO O MGA BAGAY NA NATANGGAP SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY MAGIGING TUMPAK, MAASAHAN, WALANG MALI O WALANG PATID, NA ANG MGA DEPEKTO AY MAIWAWASTO, NA ANG YOUVERSION O ANG SERVER NA GUMAGAWA UPANG MAGING AVAILABLE ITO AY LIGTAS SA VIRUS O ANUMANG NAKAPIPINSALANG SANGKAP O NA ANG YOUVERSION O ANUMANG MGA SERBISYO O 'DI KAYA'Y ANG MGA ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY MAKATUTUGON SA IBANG PARAAN NA MAKASASAPAT SA IYONG PANGANGAILANGAN O INAASAHAN.

SA PAMAMAGITAN NITO ITINATATWA NG LIFE.CHURCH ANG LAHAT NG MGA WARRANTY NG ANUMANG URI, HAYAG MAN O IPINAPAHIWATIG, STATUTORY MAN O HINDI, KABILANG NA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG MGA WARRANTY NG MERCHANTABILITY, NON-INFRINGMENT AT KAANGKUPAN SA ANUMANG LAYUNIN.

ANG NAUUNA AY HINDI UMAAPEKTO SA ANUMANG MGA PANANAGOT NA HINDI MAAARING HINDI ISAMA O LIMITAHAN SA ILALAIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

Limitasyon sa Pananagutan

HINDI SA ANUMANG KAGANAPAN MANANAGOT ANG LIFE.CHURCH, KANYANG MGA TAGAPAGLISENSYA, MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYO, SINUMAN SA KANILANG MGA EMPLEYADO, AHENTE, OPISYAL, DIREKTOR SA ANUMANG URI NG DANYOS, SA ILALIM NG ANUMANG LEGAL NA TEORYA, NA NAGMUMULA SA O MAY KINALAMAN SA IYONG PAGGAMIT, O KABIGUANG MAGAMIT ANG YOUVERSION, ANUMANG MGA WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO NA KAUGNAY NITO, ANUMANG NILALAMANG INAALOK SA O SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION O TULAD NA MGA WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO O BAGAY NA NAKUKUHA SA YOUVERSION, KABILANG NA ANG ANUMANG MGA DIREKTA, HINDI DIREKTA, ESPESYAL, INSIDENTAL, NAGRESULTA O PARUSANG DANYOS, KABILANG NA NGUNIT HINDI LIMITADO SA PERSONAL NA KAPINSALAAN, SAKIT AT PAGHIHIRAP, EMOSYONAL NA PAGDURUSA, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG TUBO, PAGKAWALA NG NEGOSYO O INAASAHANG MAIIMPOK, PAGKAWALA NG GAMIT, PAGKAWALA NG KABUTIHANG-LOOB, PAGKAWALA NG DATOS, ITO MAN AY BUNSOD NG MALING GAWAIN (KABILANG NA ANG KAPABAYAAN), PAGLABAG SA KONTRATA O SA ANUPAMANG DAHILAN, KAHIT NA MAAARING NAKIKINITA.

ANG NAUUNA AY HINDI UMAAPEKTO SA ANUMANG MGA PANANAGOT NA HINDI MAAARING HINDI ISAMA O LIMITAHAN SA ILALAIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

Pagbabayag-Pinsala

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, bayaran ng danyos at panghawakang hindi nakapipinsala ang Life.Church, mga kaakibat, tagapaglisensya at service provider nito at ang kanya at kanilang kaukulang mga opisyal, direktor, empleyado, kontratista, ahente, tagapaglisensya, pinagkukunan, mga kahalili o tagapagmana at pinaglaanan mula sa at laban sa anumang paghahabol, pananaugatan, danyos, paghahatol, bayad-pinsala, pagkalugi, gastos, gastos o mga bayarin (kabilang ang makatuwirang bayad sa abogado) mula sa o may kinalaman sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin na ito at iyong paggamit ng YouVersion, kabilang na, ngunit hindi limitado sa Mga Kontribusyon ng User, anumang gamit ng mga nilalaman ng YouVersion, mga serbisyo, at produkto nang higt pa sa malinaw na pinahihintulutan ng Mga Tuntunin na ito o ang gamit mo ng anumang impormasyon na nakuha sa YouVersion.

Namamahalang Batas at Hurisdiksiyon

Ang lahat ng mga bagay, mga alitan o paghahabol na may kinalaman sa YouVersion at Mga Tuntunin na ito (kabilang na ang mga hindi nakakontrata na mga alitan o paghahabol), ay pamamahalaan ng at ipakahuhulugan ayon sa mga internal na batas ng Estado ng Oklahoma at hindi magbibigay-galang sa anumang piliin o kasalungat o may pinagkaibang probisyon ng batas o panuntunan. Anumang legal na demanda, o hakbang na magaganap bunsod ng, o may kinalaman sa Mga Tuntunin na ito ng YouVersion ay eksklusibong isasagawa sa mga pambansang hukuman ng Estados Unidos o mga hukuman ng Estado ng Oklahoma at sa bawat kaso ay sa Oklahoma City, Oklahoma County. Sa pagsang-ayon sa Mga Tuntunin na ito at paggamit ng YouVersion, iwinawaksi mo ang anuman at lahat ng pagtutol sa pagpapasailalim sa hurisdiksiyon sa iyo ng mga tulad na hukuman sa mga lugar ng mga tulad na hukuman.

Pagwawaksi at Pagkakahiwalay

Maaari lamang iwaksi ng Life.Church ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng kasulatan. Kung may anumang probisyon sa Mga Tuntuning ito ang paniniwalaan ng hukuman o ibang tribunal na may kakayahang hurisdiksyon na hindi wasto, ilegal o hindi maaaring maipatupad sa anumang dahilan, ang probisyon na iyon ay aalisin o lilimitahan sa pinakamaliit na hangganan nang sa gayon ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntunin ay magpapatuloy nang may buong lakas at bisa.

Kabuuang Kasunduan

Ang mga Tuntuning ito at ang aming Patakaran sa Pribasya ang bumubuo sa nag-iisa at kabuuang kasunduan sa pagitan mo at ng Life Covenant Church, Inc. na may kinalaman sa YouVersion at pinapalitan ang lahat ng nauna at magkakapanahong mga pagkaunawa, mga kasunduan, mga representasyon at mga warranty, kapwa nakasulat at sinasabi, na may kinalaman sa YouVersion.

Ang Iyong mga Komento at mga Alalahanin

Ang YouVersion ay pinamamahalaan ng Life Covenant Church, Inc., isang non-profit na korporasyon sa Oklahoma, na matatagpuan sa 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Ang lahat ng mga feedback, mga komento, mga kahilingan para sa teknikal na suporta at iba pang mga komunikasyon na may kaugnayan sa YouVersion ay dapat na patnubayan sa pamamagitan ng pag-email sa help@youversion.com o sa website help.youversion.com, o maipadala sa address sa itaas. Ang anumang feedback na iyong ibinibigay sa amin ay ituturing na hindi kumpidensyal. Ang Life.Church ay malayang gagamit ng naturang impormasyon sa isang walang limitasyong batayan.