Mga Tuntunin sa Paggamit

Huling na-revise noong 6/5/2012


Ang salitaan ng paggamit ay sinalin upang madali sa iyo; subalit ang Life.Church ay walang pananagutan o pagkakatawan pagdating sa kawastuhan ng pagsalin. Kung may pagkakaiba sa Ingles at sinaling wika, ang Ingles na salin ang mananaig.


 1. Pagsang-ayon sa mga Alituntunin
 2. Ang pag-pindot ng 'Sang-ayon ako,' ay nagsasaad na iyong nabasa at sinasang-ayunan ang MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ng YouVersion. Ang Life.Church ay nagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng Internet at ng World Wide Web (ang 'Web') gamit ang aplikasyong YouVersion at iba pang mga website gaya ng http://bible.com(o sa kabuuan, 'YouVersion'), na naaayon sa sumusunod na MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT. Ang Life.Church ay maaaring baguhin ang MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT paminsan-minsan, nang walang abiso, at ang pinakabagong salin ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ay maaaring mabasa sa: https://bible.com/terms. Sa pag-gamit ng YouVersion, ikaw din ay sumasang-ayong susundin ang anumang karagdagang alituntunin o patakaran na maaaring ipamahagi sa website ng YouVersion. Ang lahat ng mga alituntunin o patakaran na ito ay nakapaloob sa mga isinasaad ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT. Ang anumang paglabag sa MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ay nararapat na ipaalam sa pamamagitan ng email sa legal@youversion.com.

 3. Paglalarawan ng Serbisyo
 4. Ang Life.Church ay nagbibigay sa mga Tagasunod nito ng mga iba't-ibang serbisyo sa pamamagitan ng YouVersion, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod, panonood ng video online, paglalathala ng blog posts at mga komento, komentaryo, iba't-ibang mga gamit sa komunikasyon, forums, at isinapersonal na nilalaman, ng walang bayad mula sa mga tagasunod. Sa pag-gamit mo ng YouVersion, nauunawaan mong maaaring kaakibat nito ang pagkakaroon ng komunikasyon mula sa Life.Church, kabilang ngunit hindi limitado sa mga anunsiyo tungkol sa serbisyo, mensaheng pang-administratibo, at iba pang mga mensahe na ikaw ay indibidwal na umayon. Nauunawaan mo at sang-ayon ka na ikaw ang responsable sa pagkuha ng pamamaraan upang magkaroon ng Internet access sa YouVersion, na maaaring kasama ang aparato at bayad sa third-party (gaya ng bayad sa Internet service provider, bayad sa airtime, o iba pang bayarin kaugnay sa paglalathala at paghahatid ng mensahe).

 5. Ang Iyong mga Pananagutan tungkol sa Pagpapatala
 6. Kinikilala mo at pumapayag kang:
  • magbigay ng totoo, eksakto, kasalukuyan at buong impormasyon tungkol sa iyong sarili ayon sa registration form(s) (ang 'Registration Data') ng YouVersion at
  • panatilihing at daliang iayos ang Registration Data para mapanatili itong tooto, eksakto, kasalukuyan at buo. Kung ang Life.Church ay maghinala na ang mga impormasyong ito ay hindi totoo, eksakto o kulang, may karapatan ang Life.Church na suspindihin o tanggalin ang account at pagkaitan ng anuman at lahat o panghinaharap na paggamit ng YouVersion (o bahagi nito). Ang Life.Church ay nagmamalasakit sa kaligtasan at pagkapribado ng lahat ng mga gumagamit nito, lalo na ang mga bata. Sa ganitong kadahilanan, ang mga magulang ng mga batang edad 13 pababa na nagpapahintulot sa kanilang mga anak na gumamit ng YouVersion ay kinakailangang kumilala na ang YouVersion ay akma sa malawak na tagasubaybay. Kaya, bilang legal na tagapangalaga ng iyong anak, ika'y may responsibilidad na tukuyiin kung ang YouVersion ay angkop para sa iyong anak.

 7. Ang Patakaran sa Privacy ng YouVersion
 8. Ang mga impormasyon ukol sa pagpapatala at iba pang personal na bagay tungkol sa iyo ay nasasakop ng aming Patakaran sa Privacy, na matatagpuan sa https://bible.com/privacy. Nauunawaan mo na sa paggamit mo ng YouVersion ay pumapayag kang makalap at magamit (gaya ng nakasaad sa Patakaran sa Privacy) ang mga impormasyong ito, kasama na ang paglipat ng mga impormasyong ito sa Estados Unidos at/o iba pang mga bansa para sa pagtatago, pag-proseso at paggamit ng Life.Church.

 9. Member Account, Password and Security
 10. Kapag natapos na ang proseso ng pagpapatala sa YouVersion, makatatanggap ka ng password para sa nagawang account. Ikaw ang responsable sa pagpapanatili ng kaligtasan ng iyong password at account, at ganap ang iyong pananagutan tungkol sa lahat ng mga gawain na magaganap gamit ang iyong password o account. Sumasang-ayon ka na:
  • dagling iaabiso ang Life.Church ng kahit anong paggamit ng iyong password o account na labag sa iyong pahintulot o kahit na anong paglabag sa seguridad, at
  • sisiguruhing lalabas mula sa iyong account pagkatapos ng bawat sesyon.

 11. Member Conduct
 12. Naiintindihan mo na ang lahat ng impormasyon, datos, teksto, software, musika, tunog, larawan, pagkaguhit, video, mensahe, mga tag, mga blog o talakayang pinost, o ibang mga gamit (‘Content’), kung pinost man pampubliko o pampribado, ay katungkulan lamang ng taong pinanggalinan ng Content. Ibig nitong sabihin ay ikaw lamang ang may katungkulan sa lahat ng Content na iyong in-upload, pinost, in-email, pinasa o kung ano mang paraang inilathala sa pamamagitan ng YouVersion. Bagamat binabantayan ng Life.Church ang mga Content na binibigay sa YouVersion, hindi maaring akuin ng Life.Church ang responsibilidad ng katotohanan, integridad, kalidad, o kabagayan ng Content. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na sa paggamit ng YouVersion, maaari kang makakita ng Content na nakagagalit, malaswa, o kapintas pintas. Sumasang-ayon kang huwag gamitin ang YouVersion para sa:
  • pag-upload, pag-post, pag-email, paglipat o kung ano mang paraan ng paglathala ng anumang Content na bawal, na nakasasama, nananakot, abusado, nambabastos, nakamamali, naninirang puri, na bulgar, bastos, nagsasanhi ng libelo, lumalabag sa privacy ng iba, kapoot-poot, nagsasanhi ng diskriminasyon, o kapintas pintas sa lahi, etnisidad o kung anoman;
  • kasamaan ng menor de edad sa ano mang paraan;
  • pagpanggap bilang ibang tao o kinatawan, halimbawa, ngunit di limitado sa, opisyal ng Life.Church, pinuno ng talakayan, patnubay o host, o walang katotohanang sabihin o i-misrepresenta ang iyong pagkasapi sa isang tao o samahan;
  • pagpalsipika ng mga header o ibang paraan ng pag-manipula ng mga identifier upang itago ang pinanggalingan ng Content na pinasa sa YouVersion;
  • pag-upload, pagpost, pag-email, pagtransmit o ano mang paraang ng Content na wala kang karapatang gawin sa ilalim ng kahit anong batas o kontrata o mga fiduciary na (tulad ng panloobang impormasyon, proprietary o lihim na impormasyon na natutunan o nabanggit sa pamamagitan ng iyong kalagayang pagkakawani o sa ilalim ng kasunduan laban sa pagpapahayag);
  • pag-upload, pagpost, pag-email, pag-transmit o ano mang paraan ng Content na lumalabag sa kahit anong patent, trademark, trade secret, copyright or o iba pang mga proprietary na karapatan ('Rights') ng kahit anong kinatawan;
  • pag-upload, pag-post, pag-email, pag-transmit o kung ano mang paraan ng kahit anong di hiniling o di pinahintulutang advertising, mga promotional na gamit, 'junk mail,' 'spam,' 'chain letters,' 'pyramid schemes,' o kahit anong uri ng paghiling
  • pag-upload, pag-post, pag-email, pag-transmit o kung ano mang paraan ng kahit anong bagay na naglalaman ng mga software virus o computer code, mga file o programa na may disenyong gambalahin, sirain o limitahan ang pagtakbo ng kahit anong computer software o hardware o kagamitan ng mga telecommunication;
  • paggambala ng karaniwang daloy ng pag-uusap o umakto sa paraan na makakaapekto ng negatibo sa paggamit ng ibang mga user ng real-time na pag-uusap;
  • paggambala sa YouVersion o mga server o network na konektado sa YouVersion, o paglabag sa kahit anong requirement, pamamaraan, pamamalakad o mga patakaran ng mga network na konektado sa YouVersion;
  • kusa o di-kusang paglabag ng kahit anong batas panlokal, pang-estado, pambansa o pandaigdigan;;
  • pagbigay ng materyal na suporta o mga mapagkukunan (o pagtago o pagbalatkayo ng kalikasan, lokasyon, pinanggalingan, o pag-aari ng materyal na suporta o mga mapagkukunan) sa kahit anong organisasyon na itinuro ng pamahalaan ng Estados Unidos bilang dayuhang teroristang organisasyon ayon sa section 219 ng Immigration and Nationality Act;
  • pag 'stalk' o paggulo ng iba; at/o
  • pagkolekta o pagtago ng personal na datos ng ibang mga user na may kinalaman sa mga pinagbabawal na aktibidad na nabanggit sa itaas.
  Ang Life.Church ay naghahatid ng YouVersion para sa libre, personal, at di madaling unawain at/o relihiyosong pakinabang. Kinikilala mo na maaaring ipre-screen ng Life.Church ang Content o hindi, pero ang Life.Church at ang mga itinalaga nito ay may karapatan (ngunit walang obligasyon) kung kanilang piliin na ipre-screen, pagbawalan, o tanggalin ang kahit anong Content sa YouVersion, sa kung ano mang dahilan.

  Iyong kinikilala, pinahihintulutan at pinapayagan ang Life.Church na mag-access, mag-limbag at maghayag ng iyong account information at Content kung kinakailangan ng batas o bilang kagandahang loob sa paniniwalang itong access preservation o disclosure ay kainakailangan para sa:
  • pagtupad ng paglitis ayon sa batas;
  • pagtupad ng TERMS OF USE;
  • pagtugon sa sakdal na ang kahit anong Content ay labag sa karapatan ng mga third party;
  • pagtugon sa iyong mga kahilingan kaugnay sa pagseserbisyo sa mga kustomer ; o
  • protektahan ang mga karapatan, pag-aari at personal na kaligtasan ng Life.Church, ang kanyang mga user at ang publiko.

  Naiintindihan mong ang technical processing at transmission ng YouVersion, kasama na ang iyong Content, ay maaaring kabilang ang
  • mga transmission sa iba’t ibang network; at
  • mga pagbabago upang umayon at ibagay sa mga technical na mga pangangailangan ng mga kumokonektang network o gamit.

 13. Pangkalahatang Uri ng mga Komunikasyon
 14. Kinikilala mo na sa iyong pag-gamit ng YouVersion, magpapadala ka ng mga komunikasyon na dadaan sa pamamagitan ng mga kompyuter network ng Life.Church, na ang ilang bahagi ay nasa iba't-ibang dako ng mundo. Sanhi nito, kahit na ang mga komunikasyon na mula lamang sa magkaratig pook ay maipadadala gaya ng pang-daigdigang komunikasyon kahit nasaan mang lugar sa panahong nagpadala ng mensahe. Alinsunod nito, kinikilala mo na ang pag-gamit ng YouVersion ay maghahantong sa pagpapahatid ng mensahe na pang-malapitang pook at pang-daigdigan. Nakikilala mo ang pandaigdigang uri ng Internet, sumasang-ayon ka sa lahat ng mga lokal na alituntunin tungkol sa tamang asal habang gumagamit ng Internet at tungkol sa katanggap-tangap na Nilalaman. Tiyak pa dito, sumasang-ayon ka na sumunod sa lahat ng mga batas tungkol sa pagpapadala ng teknikal na datos paluwas mula sa Estados Unidos o sa bansa kung saan ka naninirahan.

 15. Mga Nilalamang Isinumite o Ginawang Maaaring Makuha para Maisama sa Serbisyo
 16. Ang Life.Church ay hindi umaangkin sa pagmamay-ari ng Nilalaman na pinasa o nilathala mo sa YouVersion. Subalit, tungkol sa mga Nilalaman na pinasa o nilathala mo para sa publiko sa YouVersion, binibigyan mo ang Life.Church ng mga sumusunod na pang-mundong royalty-free at hindi ekslusibong (mga) lisensya, kung kinakailangan:
  • Tungkol sa mga Nilalaman na pinasa o nilathala mo sa mga pampublikong bahagi ng YouVersion, ang pahintulot na gamitin, ibahagi, paramihin, baguhin, iayon, itanghal pampubliko, ipakita sa publiko at gumawa ng mga likha gamit ang Nilalaman para sa mga layunin kung saan ang Nilalaman na iyon ay nalathala. Ang pahintulot na ito ay nagkakabisa lamang habang nais mong ang Nilalaman ay nasa YouVersion at mapawawalang bisa sa panahong alisin mo o ng Life.Church ang Nilalaman na ito sa YouVersion.

  • Tungkol sa mga Nilalaman maliban sa larawan, ilustrasyon, audio o video na pinasa at nilathala mo sa anumang bahagi ng YouVersion, ang pang-habambuhay, hindi mababawi at kabuuang sub-license upang gamitin, ibahagi, paramihin, baguhin, iayon, isalin, itanghal pampubliko, ipakita sa publiko at gumawa ng mga likha gamit ang Nilalaman (sa kabuuan o bahagi man) at gawing bahagi ang Nilalamang ito sa iba pang gawa sa anumang pormat o paraan ngayon o magagawa pa lang sa hinaharap.

  • 'Gawing hayag sa publiko.' 'Gawing hayag sa publiko' na mga bahagi ng YouVersionay ang mga bahaging sinadya para sa kabuuang publiko. Ang mga bahaging hayag sa publiko ng YouVersion ay gaya ng, subalit hindi limitado sa, message boards, komento sa blog, lugar para sa online na komunidad, at mga forum na bukas para sa mga taga-sunod at bisita.

 17. Mga Kontribusyon sa YouVersion
 18. Sa iyong pagbibigay ng ideya, suhesyon, dokumento, at/o panukala ('Mga Kontribusyon') sa YouVersion, kinikilala at sumasang-ayon ka na:
  • ang iyong mga kontribusyon ay hindi naglalaman ng mga impormasyong konpidensiyal o proprayidad;
  • Ang Life.Church ay hindi saklaw ng anumang konpidensiyal na obligasyon, hayagan o hindi, ng may paggalang sa mga Kontribusyon;
  • Ang Life.Church ay may karapatang gamitin o ilahathala (o piliing hindi gamitin o ilahathala) ang nasabing mga kontribusyon para sa anumang hangarin, sa anumang pamamaraan, sa buong medya sa buong mundo;
  • Ang Life.Church ay maaring may katulad na mga kontribusyon na nakasaalang-alang o sa kasalukuyan ay binubuo;
  • Ang iyong mga kontribusyon ay awtomatikong magiging pag-aari ng Life.Church na walang anumang obligasyon sa iyo;
  • kasama na rito ang hindi mo pagtanggap ng anumang kabayaran sa kahit anong paraan mula sa Life.Church sa anumang pagkakataon.

 19. Bayad-danyos at Paglabas sa Pananagutan
 20. Ikaw ay nagpapahayag ng pagsang-ayon bayaran at panghawakan ang Life.Church at mga subsidirya, mga opisyal, kaanib, empleyado, kasosyo, at mga tagapagbigay lisensya nitong hindi nkapipinsala mula sa anumang paghahabol o pangangailangan, kabilang rito ang mga kabayaran para sa mga manananggol, gawa ng ikatlong partido dahil o mula sa panglabas ng konteksto na iyong ipinasa, isiniwalat, inilipat o iba pa na lumabasa sa YouVersion, ang iyong paggamit ng YouVersion, ang iyong koneksyon sa YouVersion, ang iyong paglabag sa TERMS OF USE, o sa paglabag sa anumang karapatan ng iba pa. Ikaw ay nagpapahayag na iyong pangunawa at pagsang-ayon na ang Life.Church at mga subsidirya nito, mga kaanib, opisyal, empleyado, ahente, kasosyo, at mga tagapagbigay lisensya ay hindi magbibigay garantiya na:
  • ang YouVersion ay makatutugon sa iyong mga pangangailangan;
  • Ang YouVersion ay hindi maabala, napapanahon, ligtas at walang kamalian; at
  • na ang mga resulta na maaring malikom sa paggamit ng YouVersion ay tama o maaasahan. Walang pagkakataon ang Life.Church ay magiging responsable sa anumang paraan para sa iyong kawalan o pinsala na buhat ng iyong paggamit ng kahit anong nilalaman na ginawa para sa iyo ng YouVersion.
  Ikaw ay hayagang umuunawa at sumasang-ayon na anumang material na iyong idinownload o iba pang nilikom gamit ang YouVersion na iyong ginamit ay ayon sa iyong sariling kagustuhan at panganib, at ikaw ang siyang tanging may pananagutan sa anumang pinsala sa iyong kompyuter system o pagkawala ng datos na mula sa iyong pagdownload ng naturang materyal.

 21. Walang Muling Pagbebenta ng Serbisyo
 22. Sumasang-ayon kang hindi paramihin, ulitin, kopyahin, ibenta, ipalit, ibenta muli o kasangkapanin para sa anumang komersyal na gamit, ang kahit na anumang bahagi ng YouVersion (kasama ang iyong Life.Church ID), paggamit ng YouVersion, o pagkuha sa YouVersion.

 23. Pangkalahatang Kagawian Tungkol sa Paggamit at Pagtatago
 24. Kinikilala mo na ang Life.Church ay maaaring magtaguyod, at magbago paminsan-minsan ng mga pangkalahatang pamamaraan at hangganan tungkol sa pag-gamit ng YouVersion, kasama ngunit hindi limitado sa pinakamaraming bilang ng araw na ang Nilalaman ay mananatili sa YouVersion. Sumasang-ayon ka na ang Life.Church ay walang pananagutan o sagutin sa pagbura o hindi pagtago ng mga Nilalaman na nasasaloob o pinananatili ng YouVersion. Kinikilala mo na ang Life.Church ay may karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, na i-log off at ganap na alisin ang mga account na nanatiling hindi aktibo sa loob ng mahabang panahon.

 25. Pagbabago sa Serbisyo
 26. Ang Life.Church ay may karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, sa anumang panahon at sa iba't-ibang panahon na baguhin o itigil, pansamantala o permanente ang YouVersion (o anumang bahagi nito) na may o walang pasabi. Sumasang-ayon ka na ang Life.Church ay hindi mananagot sa iyo o sa kahit anong ikatlong partido para sa pagbabago, pagtitigil o pagpipigil ng YouVersion.

 27. Pagpuputol
 28. Sumasang-ayon ka na ang Life.Church ay maaaring, sa anumang kadahilanan o kahit na walang dahilan at walang paunang sabi, at sa sarili nitong paghuhusga, agarang itigil ang iyong Life.Church account at karapatang mabuksan ang YouVersion at sa kahit na anong panahon at kahit na anong kadahilan, at hindi mananagot sa iyo o sa ikatlong partido para sa pagtigil ng iyong account o karapatang mabuksan ang YouVersion.

 29. Pakikipag-ugnayan sa mga Ikatlong Partido
 30. Kinikilala mo na ang pakikitungo mo sa, kahit na anong partido na nakilala at natagpuan sa at sa pamamagitan ng YouVersion ay sa pagitan lamang ng partidong ito at mo. Sumasang-ayon ka na ang Life.Church ay hindi responsable o mananagot sa kahit na anong pagkawala o pagkasira sa kahit na anong nagmula sa pakikitungo mula dito.

 31. Mga Link
 32. Ang YouVersion ay maaaring magbigay, o ikatlong partido ay maaaring magbigay, ng link sa ibang World Wide Web sites o sanggunian. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang Life.Church ay walang pamamahala, hindi responsable sa pagiging libre, at hindi ini-endorso at hindi responsable at mananagot sa, mga Nilalaman, patalastas, mga produkto o kahit na anong nilalaman sa at maaaring makikita mula sa mga sites o sanggunian na ito. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka sa anumang pamamaraan para sa anumang pinsala o pagkawala sanhi ng o dahil sa pagkokonekta sa pag-gamit o pagtitiwala sa kahit na anong site o sanggunian.

 33. Pinagmamay-ariang Karapatan
 34. Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na ang YouVersion ay nagtataglay ng mga pribado at konpidensyal na mga impormasyon na pinangangalagaan ng karapatang maglathala, tatak-pangkalakal, tatak pang serbisyo, mga batas ukol sa intelektwal na pagmamay-ari, o iba pang mga pribadong karapatan at batas. Maliban kung sadyang pinayagan ng nakasasakop na batas o pinag-bigyang bisa ng Life.Church, sumasang-ayon kang hindi mo kokopyahin, babaguhin, parerentahan, paupahan, ipautang, ibenta, ipamahagi, ilantad pampubliko, itanghal sa publiko o gumawa ng kahit ano hango mula sa nilalaman ng YouVersion, sa kabuuan o bahagi man nito.

 35. Limitasyon ng Pananagutan
 36. Ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagunawa at pagsang-ayon na ang Life.Church at mga subsidirya nito, mga kaanib, opisyal, empleyado, ahente, kasosyo, at mga tagapagbigay lisensya ay hindi responsable o mananagot sa iyo para sa anumang diretso o hindi, insidental, espesyal, konsekwentyal o lubos na pinsala, kabilang, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala sa pagkalugi, pakikipagkapwa, paggamit, datos o anumang abstrak na pagkawala o kabawasan (kahit na ang Life.Church ay napayuhan sa posibilidad ng naturang pinsala), bunga ng:
  • paggamit o hindi paggamit ng YouVersion;
  • hindi awtorisadong paggamit o pagbago ng iyong transmision o datos;
  • mga pahayag o asal ng ikatlong partido sa YouVersion; o
  • anumang bagay na may kaugnayan sa YouVersion.

 37. Walang Iba pang Sanay na Makikinabang
 38. Sumasang-ayon ka, maliban na lamang sa mga bahaging isinasaad nitong MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT, na walang ikatlong partidong Makikinabang sa kasunduang ito.

 39. Paalala
 40. Ang Life.Church ay maaaring magbigay sa iyo ng mga paunawa, kasama ang kaugnay sa mga pagbabago sa MGA TUNTUNIN SA PAG-GAMIT, kabilang subalit hindi limitado sa email, ordinaryong koreo, SMS, MMS, mensahe sa pamamagitan ng text, mga paglimbag sa YouVersion, o kahit na anong makatuwirang pamamaraan na alam o simula dito ay nilikha.

 41. Impormasyon tungkol sa Tatak Pangkalakal
 42. Ang mga tatak-pangkalakal, logo, tatak-pangserbisyo, at produkto at mga pangalan ng mga serbisyo kaugnay sa Life.Church at mga ministri nito ay tanda o tatak-pangkalakal ngLife.Church (ang 'Life.Church Marks'). Dahil sa kawalan ng pahintulot mula sa Life.Church, ikaw ay sumasang-ayon na hindi i-display o gamitin ang anumang tanda o tatak ng Life.Church sa anumang paraan.

 43. Abiso at Pamamaraan sa Pagkuha ng Pag-angkin sa Karapatang Magpalathala o Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian
 44. Ginagalang ng Life.Church ang intelektwal na pagaari ng iba. Hinihiling namin sa amng mga gumagamit o users na gayahin ito, lalung-lalo na sa paggamit ng YouVersion. Ang Life.Church ay maaring, sa angkop na kalagayan at sa sariling pagpapasiya nito, itigil at/o ihinto ang mga account ng mga gumagamit na may paulit-ulit na paglabag. Kung ikaw ay naniniwala na ang iyong gawa ay kinopya sa anumang paraan na nasasakop ng copyright infringement, o ang iyong karapatan sa intelektwal na pagaari ay nalabag, maaring ipadala ang mga sumusunod na detalye sa legal@youversion.com:
  • Electronic o pisikal na lagda ng taong otorisadong umaksyon sa ngalan ng may-ari ng copyright o anumang intelektwal na pagaari na napag-uusapan;

  • Isang sulating naglalarawan ng gawang may copyright o anumang may intellectual property na nilabag;

  • Isang sulating naglalarawan kung saan ang materyal na sinasaad na nalabag ay makikita sa YouVersion;

  • Ang iyong tirahan, numero ng telepono, at email address (lahat ng mayroon);

  • Isang sulating nagsasaad na ikaw ay may may kompiyansa at nagtitiwalang ang pinagtatalunang likha ay walang pahintulot mula sa may-ari ng copyright, mga ahente nito, o ng batas;

  • Isang sulating nagsasaad mula sa iyo, nilikha sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang lahat ng impormasyon sa iyong Abiso ay eksakto at ikaw ay may copyright o intellectual property, o ikaw ay may otoridad sa ngalan ng tunay na may copyright o may-ari ng intellectual property. Ang Ahente ng Life.Church's Agent para sa mga abiso sa mga pagangkin ng copyright o iba pang paglabag sa intellectual property ay maaring maabot Sa:
   Pamamagitan ng sulat: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telepono: +1(405) 680-5433
   Fax: +1(405)844-3002
   Email: legal@youversion.com

Pangkalahatang Impormasyon

Kabuuang Kasunduan. Ang MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT na ito ang bumubuo sa kabuuang kasunduan sa pagitan mo at ng Life.Church at sumasaklaw sa paggamit mo ng YouVersion, pinapalitan ang kahit anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at Life.Church na kaugnay ang YouVersion. Maaari ka ring mapasailalim sa karagdagang alituntunin at kondisyon.

Pagpili ng Batas at Pagtitipon. Ang MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT at ang ugnayan sa pagitan mo at ng Life.Church ay masasaklawan ng mga batas ng Estado ng Oklahoma na walang pagtatangi sa pagkakaiba ng mga probisyon ng batas. Ikaw at ang Life.Church ay sumasang-ayon na mapasakot sa personal at ekslusibong hurisdiksyon ng mga korte na nasa probinsya ng Oklahoma County, Oklahoma.

Pagsusuko at Kakayahang Ihiwalay ng mga Tuntunin. Ang pagkabigo ng Life.Church na ipatupad o magpatupad ng kahit na anong karapatan o probisyon ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ay hindi nangangahulugan ng pagpapaubay ng karapatan o probisyon na iyon. Kung ang anumang probisyon mula sa MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ay mapagalaman ng korte na may maaasahang hurisdiksyon na maging walang bisa, ang mga partido ay gayunpamang sumasang-ayon na ang korte ay dapat pagsumikapan na bigyan ng bisa ang mga hangarin ng mga panig na sinasaad ng probisyon, at ang iba pang mga probisyon ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT na ito ay nananatiling gumagana.

Walang Karapatan sa Survivorship at Hindi Maaaring Ilipat. Sumasang-ayon ka ang ang iyong Life.Church account ay hindi maaaring maisalin sa iba, at ang anumang karapatan mo sa iyong Life.Church ID o nilalaman ng iyong account ay winawakasan sa iyong pagyao. Sa aming pagtanggap ng kopya ng sertipiko ng kamatayan, ang Life.Church ay maaaring magwakas sa iyong account at permanenteng burahin ang lahat ng nilalaman ng mga iyon.

Batas ng mga Limitasyon. Nauunawaan at natatanggap mo na ang anumang batas o kautusan ang lihis ang anumang paghahabol mula sa kaugnay na paggamit ng YouVersion o ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT at kinakailangang ihain sa loob ng isang (1) taon matapos kumuha ng claim o tuluyang mahadlangan.

Ang mga pamagat ng mga bahagi ng MGA TUNTUNIN SA PAGGAMIT ay para sa kaginhawahan lamang at walang legal o kasunduang mamamagitan.