Logo ng YouVersion
Hanapin ang Icon

Mga Tuntunin sa Paggamit

Huling binago noong Abril 2, 2020

Tulad ng nabanggit ng patakaran sa ibaba, ang bersyon ng Patakaran sa Pribasya at Mga Tuntunin sa Paggamit sa wikang Ingles ang mamamahala sa iyong relasyon sa YouVersion. Bagama't ang bersyon sa Ingles ang mamamahala, maaari ka ring gumamit ng isang awtomatikong tagapagsalin na kagamitan tulad ng Google Translate upang makita ang mga dokumento sa iyong wika. Anumang karagdagang mga pagbabago ay ipo-post sa pahinang ito.


Pagtanggap sa mga Tuntuning ito

Sa paggamit ng mga site, serbisyo, at mobile application ng YouVersion (magkasama, “YouVersion”), bilang panauhin man o bilang isang rehistradong gumagamit o user, tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntuning ito. Mangyaring maingat na basahin ang Mga Tuntuning ito pati na ang Patakaran sa Pribasya bago magsimulang gumamit ng YouVersion. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntuning ito o sa Patakaran sa Pribasya hindi ka nararapat mag-access o gumamit ng YouVersion.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin

Ang YouVersion ay inihahandog ng Life.Church Operations, LLC ("Life.Church", "kami" o "namin"). Maaari naming rebisahin at i-update ang Mga Tuntunin na ito paminsan-minsan sa aming sariling pagpapasya. Ang anumang pagbabago ay magkakabisa kapag ang mga ito ay aming ipinaskil. Ang iyong patuloy na paggamit ng YouVersion kasunod ng pagpapaskil ng mga binagong Mga Tuntunin ay nangangahulugan na tinatanggap mo at sumasang-ayon ka sa mga pagbabago.

Sa mga lugar kung saan ang YouVersion ay nagbigay sa iyo ng salin mula sa wikang Ingles ng Mga Tuntuninsa Paggamit, ikaw ay sumasang-ayon na ito ay ginagawa lamang para sa iyong kaginhawahan at ang salin sa Ingles ng mga Mga Tuntunin ang masusunod patungkol sa iyong kaugnayan sa YouVersion. Kung mayroong anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng Ingles ng Mga Tuntunin at sa tinutukoy na salin, ang salin sa wikang Ingles ang masusunod.

Mga Pagbabago sa YouVersion

Samantalang hangad namin na laging maihandog ang YouVersion at ang lahat ng mga tampok nito, nirereserba namin ang karapatan na baguhin o ihinto ang paghahandog ng YouVersion o anumang bahagi o functionality ng YouVersion nang walang abiso. Hindi kami mananagot kung sakaling sa anumang kadahilanan ang kabuuan o anumang bahagi ng YouVersion ay hindi magamit sa anumang oras.

Impormasyon Tungkol Sa Iyo at sa Iyong Pag-access ng YouVersion

Ang lahat ng impormasyon na aming kinokolekta sa o sa pamamagitan ng YouVersion ay nasasaklaw ng aming Patakaran sa Pribasya. Sa paggamit ng YouVersion, ikaw ay nagpapahintulot sa lahat ng aming pagkilos alinsunod sa Patakaran sa Pribasya.

Pinahihintulutan at Hindi Pinahihintulutang Paggamit

Magagamit mo ang YouVersion alinsunod sa mga Tuntunin na ito para sa iyong personal at hindi-pangkomersyal na paggamit o para sa internal na paggamit ng iyong non-profit na organisasyon. Ang lahat ng karapatan na hindi ipinagkaloob sa iyo ay nirereserba ng Life.Church. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi ka pinapayagan at hindi mo gagamitin ang YouVersion sa mga sumusunod:

 • sa anumang paraan na lumalabag sa anumang pederal, pang-estado, lokal o internasyonal na batas o regulasyon;
 • para sa layuning magsamantala, manakit, o magtangkang magsamantala o manakit ng mga menor de edad sa anumang paraan sa pamamagitan ng paglalantad sa mga ito sa hindi naaangkop na nilalaman, makahingi ng personal na pagkakakilanlan na impormasyon o kung hindi man;
 • upang magpanggap o magtangkang magpanggap bilang anumang kumpanya o tao, kabilang ang Life.Church o ibang user ng YouVersion;
 • upang makilahok sa anumang iba pang pag-uugali na, aming tinutukoy, na maaaring makapinsala sa Life.Church o sa mga user ng YouVersion o ilantad ang mga ito sa pananagutan;
 • sa anumang paraan na maaaring magpatigil, magpahirap ng labis, makasira, o makapinsala sa YouVersion o makagambala sa paggamit ng iba ng YouVersion;
 • sa paggamit ng anumang robot, spider, o aiba pang awtomatikong aparato, proseso, o anumang paraan upang i-access ang YouVersion sa anumang layunin, kabilang ang pagsubaybay o pagkopya ng anumang materyal sa YouVersion;
 • upang magsimula ng anumang mga virus, Trojan horse, worm, logic bomb, o anumang materyal na may masamang hangarin o teknolohikal na nakasasama;
 • upang subukan na makakuha ng di-awtorisadong access sa, makahadlang sa, makasira, o makagambala ng anumang bahagi ng YouVersion o anumang server, computer, o databasa na nakakonekta sa YouVersion;
 • upang atakihin ang YouVersion sa pamamagitan ng isang denial-of-service na atake o magkakasabay na denial-of-service na atake; at
 • iba pang pagtangka upang humadlang sa wastong pagpapatakbo ng YouVersion.

Sumasang-ayon ka rin na hindi ka magpapadala, sadyang tatanggap, mag-a-upload, magda-download, gagamit, o gagamit muli ng anumang materyal na:

 • naglalaman ng anumang materyal na kasuklam-suklam, malaswa, bastos, mapang-abuso, nakakasakit, panliligalig, marahas, puno ng poot, nakakagalit o iba pang hindi kanais-nais;
 • nagtataguyod ng tahasang sekswal o pornograpikong materyal, karahasan, o diskriminasyon batay sa anumang bagay, kabilang iyong mga batay sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, sekswal na oryentasyon, o edad;
 • lumalabag sa anumang patent, tatak-pangkalakal, lihim ng kalakalan, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao;
 • lumalabag sa mga legal na karapatan (kabilang ang mga karapatan sa publisidad at pribasya) ng iba o naglalaman ng anumang bagay na maaaring magdulot ng anumang sibil o kriminal na pananagutan sa ilalim ng naaangkop na mga batas o regulasyon;
 • nagsusulong ng anumang ilegal na gawain, o nagtataguyod, nagsusulong, o tumutulong sa anumang gawaing labag sa batas;
 • kinasasangkutan ng mga komersyal na gawain o pagbebenta, tulad ng mga paligsahan swipistik, at iba pang promosyon sa pagbebenta, barter, o pagpapa-advertise; at/o
 • nagbibigay ng impresyon na ang materyal ay nagmumula sa o ay ini-endorso ng Life.Church o ninumang tao o nilalang, kung hindi ito ang kaso.

Mga Kontribusyon ng User

Ang YouVersion ay naglalaman ng mga interactive na tampok na nagpapahintulot sa mga gumagamit o user na mag-post, magpasa, maglathala, magpakita, o magpadala sa ibang user o ibang gumagamit ng nilalaman o materyales (magkasama, "Mga Kontribusyon ng User") sa o sa pamamagitan ng YouVersion. Gayunpaman, hindi kami nagsasawa ng pagsusuri sa mga Mga Kontribusyon ng User o anumang materyal bago ito ipino-post sa o sa pamamagitan ng YouVersion, at hindi namin tinitiyak ang agarang pagtanggal ng kahina-hinala o kwestyonableng materyal matapos itong i-post. Kaya, wala kaming pananagutan sa anumang pagkilos o hindi pagkilos kaugnay ng pagpapadala, komunikasyon, o nilalamang ibinigay ng sinumang user o ikatlong partido.

Ang lahat ng Mga Kontribusyon ng User ay nararapat na sumusunod sa Mga Tuntuning ito. Sa pagbibigay mo ng anumang Kontribusyon ng User sa o sa pamamagitan ng YouVersion, ikaw ay nagbibigay sa amin at sa aming mga tagapagbigay ng serbisyo, at sa bawat isa ng kanila at ng aming mga kaukulang nabigyan ng lisensya, mga kahalili o tagapagmana at pinaglaanan, ng karapatang gamitin, paramihin, baguhin, gawin, ipakita, ipamahagi, at kung hindi man ay ibunyag sa mga ikatlong partido ang anumang materyal upang ihandog ang functionality ng YouVersion. Pinapangatawanan mo at binibigyang-katwiran na pagmamay-ari mo o kinokontrol ang lahat ng karapatan sa loob ng at sa Mga Kontribusyon ng User at mayroon kang karapatang ipagkaloob ang lisensyang ito at ang lahat ng iyong Mga Kontribusyon ng User ay umaayon at sumusunod sa mga Tuntuning ito. Kami ay hindi responsable, o mananagot sa anumang ikatlong partido, para sa nilalaman at kawastuhan ng anumang Mga Kontribusyon ng User na iyong na-post o ng sinumang gumagamit ng YouVersion.

Seguridad ng Account

Pinahihintulutan ng YouVersion ang mga gumagamit o user na lumikha ng account ("Mga Miyembro") na ngangailangan ng pagbibigay ng ilang impormasyon sa Life.Church. Kung pumili ka, o binigyan, ng isang user name, password, o katulad na impormasyon bilang bahagi ng aming mga pamamaraan sa seguridad, sumasang-ayon kang ituturing ang naturang impormasyon na kumpidensyal, at sumasang-ayong kaagad na ipaaalam sa amin ang anumang hindi awtorisadong pag-access sa o paggamit ng iyong user name o password o anumang iba pang paglabag sa seguridad. May karapatan kaming i-disable o hindi paganahin ang anumang user name, password o iba pang identifier, pinili mo man o ibinigay namin, anumang oras kung, sa aming pananaw, nilabag mo ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito.

Pagsubaybay at Pagpapatupad; Legal na Pagsunod; Pagwawakas

Ikaw ay sumasang-ayon na kami ay may karapatang:

 • gumawa ng anumang pagkilos na may pagsasaalang-alang sa sinumang user, Account ng Miyembro, o Kontribusyon ng User na itinuturing naming kinakailangan o angkop sa aming sariling paghuhusga kung naniniwala kaming may isang paglabag sa mga Tuntuning ito, paglabag sa mga karapatan ng third party, isang pagbabanta sa personal na kaligtasan ng iba, o isang pananakot o pananagutan o pinsala sa kabutihang loob na nauugnay sa YouVersion o Life.Church;
 • gumawa ng naaangkop na pagkilos, kabilang nang walang limitasyon, ang pagsangguni sa pagpapatupad ng batas at pagbubunyag ng iyong impormasyon, para sa anumang ilegal o hindi awtorisadong paggamit ng YouVersion; at/o
 • wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa lahat o bahagi ng YouVersion para sa anuman o walang kadahilanan, kabilang nang walang limitasyon, ang anumang paglabag sa Mga Tuntuning ito.

Nang hindi nililimitahan ang nauuna, kami ay may karapatang ganap na makipagtulungan sa anumang awtoridad sa pagpapatupad ng batas o kautusan ng hukuman na humihiling o nagsasabi sa amin na ibunyag ang pagkakakilanlan o iba pang impormasyon ng sinumang nagpo-post ng anumang mga materyales sa o sa pamamagitan ng YouVersion. IWINAWAKSI MO AT PINANGHAHAWAKANG HINDI NAKAPIPINSALA ANG LIFE.CHURCH AT ANG MGA BINIGYAN NITO NG LISENSYA AT MGA TAGAPAGBIGAY SERBISYO NITO AT LAHAT NG KANILANG MGA EMPLEYADO, OPISYAL AT DIREKTOR MULA SA ANUMANG PAGHAHABOL NA MAGRERESULTA MULA SA ANUMANG HAKBANG NA GINAWA NG ALINMAN SA MGA NABANGGIT NA PARTIDO HABANG O BILANG RESULTA NG MGA LEGAL NA IMBESTIGASYON AT MULA SA ANUMANG MGA HAKBANG NA GINAWA BUNGA NG IMBESTIGASYON NG LIFE.CHURCH O NG MGA TAGAPAGPATUPAD NG BATAS.

Ang Iyong Pananalig sa Impormasyon

Ang impormasyong ipinakita sa o sa pamamagitan ng YouVersion ay ipinapagamit lamang para sa pangkalahatang impormasyon. Bagaman nagsusumikap kaming magbigay ng impormasyong matatagpuan sa YouVersion sa iba't ibang wika, ang mga pagsasalin sa mga wika maliban sa Ingles ng mga nilalaman ng YouVersion ay ibinigay sa amin ng ibang mga partido at hindi namin kinakatawan o ginagarantiyahan ang katumpakan ng mga pagsasaling iyon. Hindi namin gingarantiyahan ang katumpakan, pagkakumpleto o pagiging kapaki-pakinabang ng impormasyong ito. Ang anumang pagtitiwala o pananalig ng ilalagay mo sa naturang impormasyon ay sa iyong sariling kapakanan lamang. Itinatatwa namin ang lahat ng pananagutan at responsibilidad na magmumula sa anumang pagtitiwalang inilalagay mo sa mga naturang materyales o ng sinumang iba pang mga bisita sa YouVersion, o ng sinuman na maaaring mapagbibigyang-alam ng anumang nilalaman nito.

Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

Ang YouVersion at ang mga nilalaman nito, mga tampok at functionality (kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, teksto, mga display, mga larawan, video at audio, at ang disenyo, pagpili at pagsasaayos ng pareho), ay pag-aari ng Life.Church, mga tagapaglisensya nito o iba pang mga tagapagkaloob ng naturang materyales at protektado ng karapatang maglathala ng Estados Unidos at pandaigdigang karapatang maglathala, tatak-pangkalakal, patent, lihim ng kalakalan, at iba pang mga intelektwal na ari-arian o mga batas sa pagmamay-ari ng karapatan.

Mga Logo at Mga Disenyo

Ang pangalan at logo ng YouVersion, pangalan at logo ng Life.Church, YouVersion na logo, at lahat ng mga kaugnay na pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, mga disenyo at slogan ay mga tatak-pangkalakal at/o ay karapatang maglathala ng Life.Church. Hindi mo nararapat gamitin ang mga marka at karapatang maglathala na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Life.Church. Ang lahat ng iba pang mga pangalan, logo, pangalan ng produkto at serbisyo, mga disenyo at slogan sa YouVersion ay mga tatak-pangkalakal ng kani-kanilang may-ari.

Paglabag sa Karapatang Maglathala

Kung naniniwala kang ang alin man sa Mga Kontribusyon ng User o ang iba pang nilalaman na ibinigay sa YouVersion ay lumalabag sa iyong karapatang maglathala o sa iba pang karapatan, maaaring makipag-ugnayan sa aming nakatalagang ahente sa pamamagitan ng: (a) pagsulat sa Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) pagtawag sa telepono sa numerong 405-680-5433; o sa (c) electronic mail sa legal@life.church. Mangyaring tandaan na patakaran ng Life.Church na putulin ang mga account ng mga user na paulit-ulit na lumalabag.

Mga Link at Serbisyo ng Third Party

Ang YouVersion ay maaaring magsama ng nilalaman o mga link papunta sa ibang sites o sanggunian na ibinigay ng ikatlong partido. Wala kaming kontrol sa mga nilalaman ng mga nasabing sites o sanggunian, at hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa kanila o para sa anumang pagkawala o pinsala na maaaring maidulot mula sa iyong paggamit sa mga ito. Kung magpasya kang i-access ang alinman sa mga third party na website na naka-link mula sa YouVersion, gagawin mo ito nang tanging sa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng paggamit para sa naturang mga website. Ang lahat ng mga pahayag at/o opinyon na ipinahayag sa mga materyal na ito, at lahat ng mga artikulo at mga sagot sa mga katanungan at iba pang nilalaman, maliban sa nilalaman na ibinigay ng Life.Church, ay tanging mga opinyon at responsibilidad ng tao o entidad na nagbibigay ng mga materyales na iyon. Ang mga materyales na ito ay hindi awtomatikong sumasalamin sa opinyon ng Life.Church. Kami ay hindi responsable, o mananagot sa iyo o sa sinumang third party, para sa nilalaman o katumpakan ng anumang mga materyales na ibinigay sa pamamagitan ng sinumang third party.

Mga Heograpikong Paghihigpit

Ang Life.Church ay nasa estado ng Oklahoma sa Estados Unidos. Hindi namin sinasabing ang YouVersion o anumang nilalaman nito ay naa-access o naaangkop sa labas ng Estados Unidos. Ang pag-access sa YouVersion ay maaaring hindi legal para sa ilang mga tao o sa ilang mga bansa. Kung na-access mo ang YouVersion mula sa labas ng Estados Unidos, ginagawa mo ito sa iyong sariling pagkukusa at ikaw ay responsable sa pagsunod sa mga lokal na batas.

Pagtatatuwa ng mga Warranty

ANG PAGGAMIT MO NG YOUVERSION, ANG NILALAMAN NITO AT ANUMANG FUNCTIONALITY NITO, MGA SERBISYO O ANG MGA BAGAY NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY NASA IYONG SARILING PELIGRO, LAHAT NG ITO AY IBINIGAY SA ISANG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, NANG WALANG ANUMANG GARANTIYA NG ANUMANG URI, HAYAG MAN O IPINAHIWATIG. HINDI GUMAGAWA NG ANUMANG GARANTIYA O REPRESENTASYON ANG LIFE.CHURCH O SINUMANG MAY KAUGNAYAN SA LIFE.CHURCH PATUNGKOL SA PAGKAKUMPLETO, SEGURIDAD, PAGKA-MAAASAHAN, KALIDAD, KATUMPAKAN O AVAILABILITY NG YOUVERSION. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG NABANGGIT, HINDI PINANGANGATAWANAN O GINAGARANTIYA NG LIFE.CHURCH O SINUMANG MAY KAUGNAYAN SA LIFE.CHURCH NA ANG YOUVERSION O ANUMANG FUNCTIONALITY NA NILALAMAN O ANUMANG SERBISYO O MGA BAGAY NA NATANGGAP SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY MAGIGING TUMPAK, MAAASAHAN, WALANG MALI O WALANG PATID, NA ANG MGA DEPEKTO AY MAIWAWASTO, NA ANG YOUVERSION O ANG SERVER NA GUMAGAWA UPANG MAGING AVAILABLE ITO AY LIGTAS SA VIRUS O ANUMANG NAKAPIPINSALANG SANGKAP O NA ANG YOUVERSION O ANUMANG MGA SERBISYO O DI KAYA'Y ANG MGA BAGAY NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION AY MAKATUTUGON SA IBANG PARAAN NA MAKASASAPAT SA IYONG PANGANGAILANGAN O INAASAHAN.

ITINATATWA NG LIFE.CHURCH ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA NG ANUMANG URI, HAYAG MAN O IPINAPAHIWATIG, STATUTORY MAN O HINDI, KABILANG NA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG MGA GARANTIYA NG MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AT KAANGKUPAN SA ANUMANG LAYUNIN.

ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG MGA GARANTIYA NA HINDI MAAARING HINDI ISAMA O LIMITAHAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

Limitasyon sa Pananagutan

HINDI SA ANUMANG KAGANAPAN MANANAGOT ANG LIFE.CHURCH, KANYANG MGA TAGAPAGLISENSYA, MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYO, SINUMAN SA KANILANG MGA EMPLEYADO, AHENTE, OPISYAL, DIREKTOR SA ANUMANG URI NG DANYOS, SA ILALIM NG ANUMANG LEGAL NA TEORYA, NA NAGMUMULA SA O MAY KINALAMAN SA IYONG PAGGAMIT, O KABIGUANG MAGAMIT ANG YOUVERSION, ANG ANUMANG MGA WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO NA KAUGNAY NITO, ANUMANG NILALAMANG INAALOK SA O SA PAMAMAGITAN NG YOUVERSION O IBA PANG MGA WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO O BAGAY NA NAKUKUHA SA YOUVERSION, KABILANG NA ANG ANUMANG MGA DIREKTA, HINDI DIREKTA, ESPESYAL, INSIDENTAL, NAGRESULTA O PARUSANG DANYOS, KABILANG NA NGUNIT HINDI LIMITADO SA PERSONAL NA KAPINSALAAN, SAKIT AT PAGHIHIRAP, EMOSYONAL NA PAGDURUSA, PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NG TUBO, PAGKAWALA NG NEGOSYO O INAASAHANG MAIIMPOK, PAGKAWALA NG GAMIT, PAGKAWALA NG KABUTIHANG-LOOB, PAGKAWALA NG DATOS, ITO MAN AY BUNSOD NG MALING GAWAIN (KABILANG NA ANG KAPABAYAAN), PAGLABAG SA KONTRATA O SA ANUPAMANG DAHILAN, KAHIT NA MAAARING ITO AY NAKIKINITA.

ANG NAUNA AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA ANUMANG MGA PANANAGUTAN NA HINDI MAAARING HINDI ISAMA O LIMITAHAN SA ILALIM NG NAAANGKOP NA BATAS.

Pagbabayad-Pinsala

Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, bayaran ng danyos at panghawakang hindi nakapipinsala ang Life.Church, mga kaanib, tagapaglisensya at mga service providers nito at ang kanya at kanilang kaukulang mga opisyal, direktor, empleyado, kontratista, ahente, tagapaglisensya, pinagkukunan, mga kahalili o tagapagmana at pinaglaanan mula sa at laban sa anumang paghahabol, pananagutan, danyos, paghahatol, bayad-pinsala, pagkalugi, gastos, mga ginugol, o bayarin (kabilang ang makatuwirang bayad sa abogado) mula sa o may kinalaman sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin na ito at iyong paggamit ng YouVersion, kabilang na, ngunit hindi limitado sa Mga Kontribusyon ng User, anumang gamit ng mga nilalaman ng YouVersion, mga serbisyo, at produkto nang higit pa sa malinaw na pinahihintulutan ng Mga Tuntunin na ito o ang gamit mo ng anumang impormasyon na nakuha sa YouVersion.

Namamahalang Batas at Hurisdiksiyon

Ang lahat ng mga bagay, mga di-pagkakasundo o paghahabol na may kinalaman sa YouVersion at Mga Tuntunin na ito (kabilang na ang mga hindi nakakontrata na mga alitan o paghahabol), ay pamamahalaan ng at ipakakahulugan ayon sa mga internal na batas ng Estado ng Oklahoma at hindi magbibigay-puwang sa anumang pagsasalungat o may pinagkaibang probisyon ng batas o panuntunan. Anumang legal na demanda, o hakbang na magaganap bunsod ng, o may kinalaman sa Mga Tuntunin na ito ng YouVersion ay eksklusibong isasagawa sa mga pambansang hukuman ng Estados Unidos o mga hukuman ng Estado ng Oklahoma at sa bawat kaso ay sa Oklahoma City, Oklahoma County. Sa pagsang-ayon sa Mga Tuntunin na ito at paggamit ng YouVersion, iwinawaksi mo ang anuman at lahat ng pagtutol sa pagpapasailalim sa hurisdiksiyon sa iyo ng mga hukumang ito at sa mga lugar ng mga hukumang ito.

Pagwawaksi at Pagkakahiwalay

Maaari lamang iwaksi ng Life.Church ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Mga Tuntuning ito sa pamamagitan ng kasulatan. Kung may anumang probisyon sa Mga Tuntuning ito ang paniniwalaan ng hukuman o ibang tribunal na may kakayahang hurisdiksyon na hindi wasto, ilegal o hindi maaaring maipatupad sa anumang dahilan, ang probisyon na iyon ay aalisin o lilimitahan sa pinakamaliit na hangganan nang sa gayon ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntunin ay magpapatuloy nang may buong lakas at bisa.

Kabuuang Kasunduan

Ang mga Tuntuning ito at ang aming Patakaran sa Pribasya ang bumubuo sa nag-iisa at kabuuang kasunduan sa pagitan mo at ng Life.Church, Operations, LLC na may kinalaman sa YouVersion at pinapalitan ang lahat ng nauna at magkakapanahong mga pagkaunawa, mga kasunduan, mga representasyon at mga garantiya, kapwa nakasulat at sinasabi, na may kinalaman sa YouVersion.

Ang Iyong Mga Komento at Mga Alalahanin

Ang YouVersion ay pinatatakbo ng Life.Church Operations, LLC, isang may limitadong pananagutang kumpanya na nasa Oklahoma. Ang lahat ng mga puna, komento, mga kahilingan para sa suportang teknikal at iba pang mga komunikasyong may kaugnayan sa YouVersion ay dapat na idirekta sa: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 o help@youversion.com.

Gumagamit ang YouVersion ng cookies para gawing personal ang iyong karanasan. Sa paggamit sa aming website, tinatanggap mo ang aming paggamit ng cookies gaya ng inilarawan sa aming Patakaran sa Pribasya