Paggamit ng Iyong Oras para sa Diyos

Paggamit ng Iyong Oras para sa Diyos

4 na Araw

4-Araw na debosyonal mula kay R.C. Sproul sa paggugol ng iyong oras para sa Diyos. Ang bawat debosyonal ay isang pagtawag sa bawat isa na mamuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Ligonier Ministries sa pagbibigay ng babasahing ito. Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa Ligonier.org/freeresource

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin