YouVersion Patakaran sa Privacy

Huling na-revise noong 7/16/2012


Ang patakaran ng pagsasarilinan ay sinalin upang madali sa iyo; subalit, ang Life.Church ay walang pananagutan o pagkakatawan pagdating sa kawastuhan ng pagsalin. Kung may pagkakaiba sa Ingles at sinaling wika, ang Ingles na salin ang mananaig.


Alam ng YouVersion, isang Website at Aplikasyon na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Life.Church, na iyong pinapahalagahan ang paggamit at pamamahagi ng lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Kami ay umaasa na ang mga sumusunod na pahayag ay makakatulong sa iyong pag-unawa kung paano ko-kolektahin, gagamitin, at pro-protektahan ang mga impormasyon na iyong naibigay sa aming site o app.

Ano ang aming kinokolekta at paano namin ito gagamitin

 • Impormasyong iyong ibinigay

  Kapag nagsign-up ka para sa iyong YouVersion account, o sa iba pang serbisyo o promosyon ng Life.Church, kinakailangan namin ang ilang impormasyon tungkol sa iyo (tulad ng pangalan, email address at account password). Maaari naming pagsamahin ang mga impormasyong iyong naibigay sa iyong account sa impormasyong iyong naibigay din sa ibang mga serbisyo ng Life.Church o iba pang partido para mabigyan ka nang mas magandang karanasan at mapabuti ang kalidad ng aming mga serbisyo. May ibang mga serbisyo na maaari kang pumili kung gusto mong pagsamahin ang mga impormasyong iyong ibinigay.

 • Unique na Device ID at GPS lokasyon

  Pag na-access mo ang YouVersion Application, maaari naming kolektahin ang iyong Unique na Device ID ('UDID') at/o kaya IP address at/o kaya GPS lokasyon. Gagamitin namin itong impormasyon para mabigyan ka ng mas-angkop na karanasan. Ang ipormasyong mako-kolekta ay upang matukoy ang bilang ng iba't ibang device na gumagamit ng aming serbisyo o parte ng serbisyo, masundan ang kabuuang paggamit, ma-analyze ang datos, at magdulot ng mas epektibong komunikasyon sa iyo. Maaari naming isama itong ipormasyon sa impormasyon mula sa mga third party para mabigyan ka ng mas mabuting karanasan at para tumaas ang kalidad ng aming serbisyo. Hindi kami namamahagi ng pribadong impormasyon sa third party na may kinalaman sa iyong UDID o GPS lokasyon ng walang pahintulot mula sa iyo.

 • Mga Life.Church cookies

  Pag bisitahin mo ang www.youversion.com maaari kaming magpadala ng isa o maraming cookies sa iyong computer upang matukoy namin ang iyong browser. (Ang cookie ay simpleng text na naglalaman ng mga linya ng karakter). Sa pagtanggap ng aming cookies, magagawa mong mapanatili ang mga user preferences sa bawat sesyon. Kahit na halos lahat ng browser ay tumatanggap ng cookies mula default, maaari mong i-set ang iyong browser upang di tanggapin ang cookies, o di kaya ay upang ipaalam sa iyo na ikaw ay pinapadalhan ng cookie. Ilan sa mga features at serbisyo ng YouVersion ay maaaring di gumana ng maayos pag may cookies na disabled.

 • Mga impormasyon sa Log

  Pag gagamitin mo ang mga serbisyo ng Life.Church, ang aming mga server ay kusang magtatala ang mga impormasyong naipadala ng iyong browser pag bumisita ka sa isa sa aming websites. Ang nilalaman ng mga server logs na ito ay ang iyong web request, Internet Protocol address, uri ng browser, wika na gamit ng browser, ang petsa at oras ng iyong request, at isa o maraming cookies na magbibigay alam kung anong browser ang iyong ginagamit.

 • Mga komunikasyon ng user

  Ang mga impormasyong pangpersonal o request na iyong isusumite gamit ang www.youversion.com/live ay maipadadala sa group administrator. Ang group administrator at/o isa sa kanyang miyembro ay may access sa mga impormasyong ito. Kung magpadadala ka ng email o ibang komunikasyon sa anumang websites na pagmamay-ari ng Life.Church, maaari naming panatilihin ang lahat ng komunikasyong iyon para i-process ang iyong mga katanungan, tugonan ang iyong mga request at pagbutihin ang aming mga serbisyo.

 • Mga Third party sites

  Ang Patakarang Pangpribadong ito ay maaari lamang sa sites at apps na pagmamay-ari ng Life.Church. Hindi kayang i-regulate ng Life.Church ang ibang sites na naka-link sa aming websites at mga serbisyo. Maaaring maglagay ang mga sites na ito ng kanilang cookies o ibang files sa iyong computer, at magkolekta o humingi ng personal na impormasyon sa iyo. Dapat mong malaman ang kani-kanilang Patakarang Pangpribado pag pinili mong bumisita sa kanilang mga sites.

Paano namin gagamitin ang iyong mga impormasyon?

Pag nagsign-up ka sa isang partikular na serbisyo at nangangailangan ng pagrehistro, hihingi kami mula sa iyo ng mga impormasyong pangpersonal. Pag nais ng Life.Church na gamitin ang mga impormasyong ito sa ibang paraan maliban sa aming pagkalap, hihingin namin ang iyong pahintulot bago namin ito gamitin. Hindi kami nangangalap o gumagamit ng mga sensitibong impormasyon sa ibang dahilan maliban lamang sa mga napapaloob sa Patakarang Pangpribado at/o sa mga spesipikong serbisyo na iyong pinapahintulutan. Maaari mong hindi isumite ang iyong mga personal na impormasyon sa anuman sa aming mga serbisyo, at gayundin maaaring hindi ka mabibigyan ng mga serbisyong ito mula sa Life.Church.

Paano namin pino-protektahan ang iyong impormasyon?

Ang Life.Church ay hindi nagbabahagi ng iyong personal na impormasyon sa mga institusyong hindi kabilang sa Life.Church ng walang malinaw na pahintulot mula sa iyo. Maaari lamang ibahagi ng Life.Church ang mga impormasyon tungkol sa iyo sa paniniwalang ang pagkuha, paggamit, pagtago o paghayag ng mga nasabing impormasyon ay lubhang kinakailangan upang (a) sumunod sa anumang batas, regulasyon, legal na proseso o hiling ng gobyerno, (b) ipatupad ang kinakailangang Terms of Use, kasama ang pagiimbestiga ng posibleng pagsuway dito, (c) pag-suri, pagpigil, o kaya ay aksyunan ang palsipikasyon, security o technical issues, o (d) pangalagaan ang napipintong pinsala ng mga karapatan, ari-arian o kaligtasan ng Life.Church, mga gumagamit nito o ang publiko gaya ng isinasaad ng batas. Ang Life.Church ay gumagawa ng kaukulang aksyon upang maiwasan ang hindi awtorisadong pagkuha o pagbago, paghayag o pagsira ng impormasyon, kasama ang aming pagsusuri ng aming nakalap na mga impormasyon, pagtatago at pamamaraan, gayun din ang pisikal na pag-iingat upang maiwasan ang hindi awtorisadong pagkuha sa mga sistema kung saan naroon ang mga iyong mga personal na impormasyon. Maliban kung may malinaw at konkretong pahintulot mula sa iyo, ang Life.Church ay may mahigpit na polisiya tungkol sa pagkuha ng mga personal na impormasyon ng mga empleyado nito, kontratista at mga ahente na kinakailangan ang mga detalye na ito upang paganahin, gawin o ayusin ang mga serbisyo ng Life.Church. Ang mag tauhang ito ay nakabukload sa confidentiality obligations at maaaring buklod rin ng pagdidisiplina, kasama ang pagtanggal sa trabaho at paglilitis, kung hindi masunod ang mga obligasyon na ito.

Data Integrity

Ang Life.Church ay sinisigurong ang mga nakolektang impormasyon, pagtago at paggamit ng mga ito ay para lamang makalap, maitago at magamit ang mga personal na impormasyong kinakailangan upang makapagbigay o maiayos pa ang aming serbisyo. Isinasakatuparan namin ito sa pamamagitan ng mga makatuwirang pamamaraan upang ang mga nakalap na impormasyon ng aming mga tagasunod ay tama, kumpleto, at napapanahon, subalit kami ay umaasa sa aming mga tagasunod sa baguhin o itama ang mga personal na impormasyon na ito kung kinakailangan.

Kinukuha at ina-update ang personal ng detalye

Sa iyong paggamit ng kahit anumang serbisyo ng Life.Church, sinisikap naming mabigyan kayo ng pamamaraan upang makita at maisaayos ang mga personal na impormasyon ninyo, kung ang mga ito ay kinakailangang itama dahil mali na o burahin ayon sa inyong kahilingan kung hindi rin ito isinasaad ng batas na dapat itago o kinakailangan para sa lehitimong paggamit namin. Hinihiling namin sa aming mga tagasunod na ipakilala ang sarili at ang mga impormasyong nais makuha, itama o tanggalin bago isakatuparan ang mga gawaing ito, at maaaring tanggihan namin ang mga hiling na hindi makatuwiran o paulit-ulit o systemic, nangangailangan ng lubhang malaking trabahong teknikal, maglalagay sa panganib ng kalagayan ng iba, o lubhang hindi maisasagawa (gaya halimbawa, ang hiling tungkol sa mga datos na nasa backup tapes), o kaya ay hindi kinakailangan. Sa mga pagkakataong pinahihintulutan namin ang pagtingin at pagsasaayos sa mga impormasyong ito, libre ang serbisyong ito, maliban na lamang kung mangangailangan ng lubhang malaking trabaho para sa amin. Ang ilan sa aming mga serbisyo ay may iba-ibang proseso upang makita, maitama o matanggal ang mga personal na impormasyon ng aming mga tagasunod.

Pagpapatupad

Ang Life.Church ay palagiang sinusuri ang pagsunod nito sa Patakaran sa Privacy. Kapag nakatatanggap kami ng pormal na liham na nagsasaad ng reklamo hinggil dito, ang polisiya namin ay makipag-ugnayan sa aming tagasunod na naghain ng reklamo. Kami ay makikipagtulungan sa mga kinauukulang sangay ng gobyerno, kasama na ang lokal na namamahala ng proteksyon para sa mga datos, upang maresolba ang anumang reklamo tungkol sa paglipat ng personal na impormasyon na hindi maaaring malutas ng Life.Church at ng nasabing indibidwal.

Mga Katanungan

Ang mga katanungan tungkol sa patakaran sa privacy ay maaaring ipabatid sa legal@youversion.com