การถูกเขย่าด้วยความชื่นชมยินดี

วันที่ 6 จาก 31 • การอ่านของวันนี้

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
เมื่อคุณมีความชื่นชมยินดีในชีวิต สิ่งนี้จะเป็นคำพยานในชีวิตคุณ เมื่อความชื่นชมยินดีถูกเติมเข้ามาในชีวิต คุณจะมีพลังที่จะทำสิ่งที่แตกต่างในระหว่างวันที่ดำเนินชีวิตบนโลก และผู้ที่เป็นคนบาปจะฟังคุณเพราะคุณมีความชื่นชมยินดี เหล่าผู้ละเมิดจะสนใจในสิ่งที่คุณพูดเมื่อคุณสำแดงความชื่นชมยินดีที่พระผู้ช่วยให้รอดนำมาและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทั้งหมด? เราทั้งหมดต้องการจะทำสิ่งที่แตกต่างในระหว่างช่วงชีวิตของเรา เราต้องการให้ชีวิตจะใช้การได้มากกว่ารอเวลาลงหลุมศพ เราต้องการออกจากมรดกของชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะเขาได้เข้ามาในชีวิตเรา และความชื่นชมยินดีจะอนุญาตคุณให้ทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นในชีวิตความชื่นชมยินดีจะเสริมสร้างคำพยานและคุณจะมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนบางคน ถ้าคุณคิดว่าความชื่นชมยินดีมีขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกดีคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิด! พระเจ้าต้องการชนชาติที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ และตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าร่วมแล้ว ... แล้วคุณล่ะ?!