คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“กุญแจ 6 ดอกของคำอธิษฐานที่สมบูรณ์และสมดุล (ส่วนที่ 2)”


4. บอกถึงความปรารถนาและความต้องการของคุณกับพระเจ้าและทูลขอให้พระองค์ทรงตอบสนองสิ่งเหล่านั้น   “ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้...”


ความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณนั้นล้ำลึก ไร้ที่สิ้นสุด   และปราศจากเงื่อนไขซึ่งบ่อยครั้งพระคัมภีร์เปรียบเทียบกับความรักเมตตาของบิดาที่มีต่อบุตรของตน   พระองค์ทรงต้องการได้ยินคำอธิษฐานจากลูกของพระองค์ (ซึ่งได้แก่คุณ)   พระองค์ทรงต้องการที่จะได้ยินเกี่ยวกับชีวิตของคุณ   ความต้องการและความปรารถนาของคุณ   และพระองค์ทรงต้องการให้คุณมาหาพระองค์สำหรับความต้องการเหล่านั้น   ความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณผลักดันให้พระองค์อวยพรคุณมากกว่าที่คุณเคยหวังเอาไว้   


5. ทูลขอให้พระเจ้ายกโทษความบาปของคุณด้วยการใส่ใจกับความจำเป็นของการที่คุณต้องยกโทษให้คนอื่นที่ทำผิดต่อคุณ   “​​และ​ขอ​ทรง​ยก​บาป​ผิดของ​พวก​ข้า​พระ​องค์ เหมือน​พวก​ข้า​พระ​องค์​ยก​โทษ​บรร​ดา​คน​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์” 


การทูลขอให้พระเจ้ายกโทษความบาปของเราเริ่มต้นกับการที่เรายอมรับว่าเรามีความบาปเหล่านั้นและจากนั้นสารภาพความบาปเหล่านั้นกับพระเจ้า


“ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น” (1 ยอห์น 1:9)


คุณสามารถแน่ใจว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้คุณแล้วและทรงชำระคุณให้พ้นจากความบาปของคุณแล้ว   การยกโทษนี้ทำให้คุณเป็นอิสระจากความรู้สึกผิด ความอาย   และการถูกลงโทษด้วยเช่นกัน


แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องเช่นกันว่าเมื่อพระองค์ทรงยกโทษให้เรา   เราต้องยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเราด้วย   การได้รับการยกโทษจากพระเจ้านำมาซึ่งเสรีภาพฉันใด   การยกโทษให้คนอื่นก็นำมาซึ่งเสรีภาพด้วยฉันนั้น ซึ่งเป็นเสรีภาพจากความขมขื่น   ความเคียดแค้น และการไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตสร้างความเจ็บปวดให้เราต่อไป 


การยกโทษ   (ทั้งการให้และการรับ)   เป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพในพระคริสต์ 


6. อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าให้ช่วยเราหลีกเลี่ยงการทดลองและสถานการณ์ต่างๆ   ซึ่งอาจไม่เป็นที่ถวายเกียรติกับพระองค์ “...และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พวก​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทด​ลอง แต่​ขอ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย” 


พระเจ้าทรงยกโทษความผิดบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นตามที่สัญญาไว้ใน   1 ยอห์น 1:9   แต่เรายังจะพบกับการทดลองอยู่เพราะเราอยู่โลกที่ล้มลงในความบาปใบนี้ 


ส่วนนี้ของคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนเน้นถึงความสำคัญของการไม่อยู่เฉยๆ   และการรู้สึกพึงพอใจกับการยกโทษที่พระเจ้าทรงมอบให้เราโดยไม่ใส่ใจกับความสำคัญของการหลีกเลี่ยงความบาปในอนาคต   แม้พระเจ้าทรงทำลายการลงโทษฝ่ายวิญญาณเรื่องความบาปแล้วด้วยการยกโทษให้เรา   แต่พระองค์ก็มิได้ทรงกำจัดผลลัพธ์ที่ร้ายกาจของความบาป เพราะเหตุนี้   จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อจะหลีกเลี่ยงการทดลอง  


จงเริ่มให้เวลากับพระเจ้าในช่วงใดก็ตามของแต่ละวันที่คุณสามารถให้กับพระองค์เพื่อการอธิษฐาน   พระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดระยะเวลาเพื่อให้คุณพบปะกับพระองค์ในแต่ละวัน นอกจากนั้น   การตื่นตัวและการหลีกเลี่ยง “การเผลอหลับ” จะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากในบางครั้ง   อย่าท้อใจ   แต่จงรู้ว่าคุณจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อคุณอุทิศเวลาของคุณให้กับพระองค์ในการอธิษฐาน