คุณมีคำอธิษฐาน

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“แบบอย่างของพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานส่วนตัว” 


คำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนคือข้อพระคัมภีร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์   ผู้คนส่วนใหญ่สามารถท่องจำคำอธิษฐานนี้ได้หรือจำคำอธิษฐานนี้ได้เมื่อเขาได้ยิน   พระเยซูตรัสสอนสาวกของพระองค์ว่า:


“เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​อธิษ​ฐาน​เช่น​นี้​ว่า ‘ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ ขอ​ให้​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​เคา​รพ​สัก​การะ ​ขอ​ให้​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​องค์​มา​ตั้ง​อยู่ ขอ​ให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ใน​สวรรค์​เป็น​อย่างไร​ก็​ให้​เป็น​ไป​อย่าง​นั้น​ใน​แผ่น​ดิน​โลก ​ขอ​ประ​ทาน​อาหาร​ประ​จำ​วัน​แก่​พวก​ข้า​พระ​องค์​ใน​วัน​นี้ ​​และ​ขอ​ทรง​ยก​บาป​ผิดของ​พวก​ข้า​พระ​องค์ เหมือน​พวก​ข้า​พระ​องค์​ยก​โทษ​บรร​ดา​คน​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์ ​และ​ขอ​อย่า​ทรง​นำ​พวก​ข้า​พระ​องค์​เข้า​ไป​ใน​การ​ทด​ลอง แต่​ขอ​ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย” (มัทธิว 6:9-13) 


คำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนเป็นคำอธิษฐานหนึ่งที่มีการท่องจำมากที่สุดแม้กระทั่งในปัจจุบัน   แต่เมื่อพระเยซูทรงมอบถ้อยคำที่มีคุณค่าเหล่านี้แก่สาวกของพระองค์   เจตนาของพระองค์มีมากไปกว่าการมอบคำอธิษฐานอย่างได้ผลให้เราท่องจำ   พระองค์ทรงให้โครงร่างสำคัญแก่เราเพื่อเป็นรากฐานของคำอธิษฐานทั้งสิ้นของเรา 


ลองคิดถึงสิ่งที่มักจะเป็นข้อจำกัดสำหรับคุณเมื่อคุณอธิษฐานและอุปสรรคต่อการอธิษฐานที่คุณพบ   บางทีคุณอาจมีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับตัวเองมากเกินไป   บางทีคุณไม่มีสมาธิในระหว่างการอธิษฐาน หรือมีแนวโน้มที่จะเผลอหลับ   เหล่านี้เป็นปัญหาธรรมดาที่เราทุกคนประสบอยู่บ่อยๆ


คำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนให้หลักเกณฑ์สำคัญในการเอาชนะแนวโน้มและอุปสรรคเหล่านี้เมื่อเราแยกส่วนประกอบของคำอธิษฐานนี้ออกมาเป็นส่วนต่างๆ   ดังที่ปรากฏในตอนต่อไป