வேத வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தின தியானங்கள்

முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இடத்தை உருவாக்குங்கள்: தவக்காலத்திற்கான 5 ஆன்மீகப் பழக்கங்கள்
ஆறு நாட்களிள் கர்த்தரின் பெயர்கள்
இயேசுவைபோல நேசியுங்கள்
அன்புள்ள அடிமைத்தனமே...
நான் சரணடைகிறேன்: கைதிகளால் எழுதப்பட்ட ஊக்கமளிக்கும் திட்டம்
கவலை
ஜீவனைப் பேசுதல்
தேவன் _______
மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்
வேதாகமத்தை எப்படி வாசிக்க துவங்குவது
உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது
பாதுகாப்பு வேலிகள்: மனஸ்தாபங்களைத் தவிர்த்தல்
ஜீவன் மற்றும் சொஸ்தமாகுதல் சங்கீதத்தில் உள்ளது
உங்கள் வேலைக்கு அர்த்தம் கொடுங்கள்
ஆஸ்வால்ட் சேம்பர்ஸ்: சமாதானம் - ஆவியில் வாழ்க்கை
எதைக் குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள்
பரிசுத்த ஆவியானவரைக் கொண்டு வாழுங்கள்: ஜான் பைப்பருடன் தியானங்கள்
கனவுகள் மீட்கப்பட்டன
உண்மையான அன்பு என்ன?
நிச்சயமற்ற காலங்களில் உறுதி
வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது: அடையாளத்தைத் தழுவுதல்
தேவனே, என்னைப் பற்றி என்ன?
ராஜ்ஜியம் வருவதாக
நம் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவை பின்பற்றுதல்
சிலுவையும் கிரீடமும்

நோக்கம்

அனைத்தும் பார்

வேதாகம ஞானத்துடன் தலைமையை அளவிடுதல்

வேதாகம ஞானத்துடன் தலைமையை அளவிடுதல்

சிறந்த தலைமைத்துவத்திற்கு ஆறு படிகள்

சிறந்த தலைமைத்துவத்திற்கு ஆறு படிகள்

மனதின் போர்களம்

மனதின் போர்களம்

தேடல்

தேடல்

வாழ்க்கையின் உக்கிராணத்துவம்

வாழ்க்கையின் உக்கிராணத்துவம்

நம்மை பெலவீனப்படுத்தும் ஆயுதத்தை  முறியடித்தல் - ஜான் பெவரேயுடன்

நம்மை பெலவீனப்படுத்தும் ஆயுதத்தை முறியடித்தல் - ஜான் பெவரேயுடன்

நோக்கத்திற்கு இணங்க நிற்பது

நோக்கத்திற்கு இணங்க நிற்பது

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

தேவனோடு உரையாடல்

தேவனோடு உரையாடல்

மறுரூபமாக்க மறுரூபமாகு

மறுரூபமாக்க மறுரூபமாகு

உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது

உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது

பொறுப்பு (கணக்கு  ஒப்புவித்தல்)

பொறுப்பு (கணக்கு ஒப்புவித்தல்)

கூட்டாக: ஒன்றாக வாழ்க்கையை கண்டறிவது

கூட்டாக: ஒன்றாக வாழ்க்கையை கண்டறிவது

தேவன் + இலக்குகள்: ஒரு கிறிஸ்தவராக இலக்குகளை எவ்வாறு அமைப்பது

தேவன் + இலக்குகள்: ஒரு கிறிஸ்தவராக இலக்குகளை எவ்வாறு அமைப்பது

கனவுகள் மீட்கப்பட்டன

கனவுகள் மீட்கப்பட்டன

உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு வார்த்தை

உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு வார்த்தை

ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வைத்திருக்கும் திட்டம் என்ன?

ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வைத்திருக்கும் திட்டம் என்ன?

ராஜ்ஜியம் வருவதாக

ராஜ்ஜியம் வருவதாக

மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

இது மேம்பட்ட வாசிப்பு திட்டம்

இது மேம்பட்ட வாசிப்பு திட்டம்

கட்டளை

கட்டளை

பைபிள் மூலம் - எஸ்றா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - எஸ்றா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

போ, செய், சொல், கொடு: இயேசு கிறிஸ்துவினிடம் சரண் அடைவதில் உள்ள சுதந்திரம்

போ, செய், சொல், கொடு: இயேசு கிறிஸ்துவினிடம் சரண் அடைவதில் உள்ள சுதந்திரம்

காலம் கடந்து செல்கிறது

காலம் கடந்து செல்கிறது

அழைப்பு

அழைப்பு

விசுவாசத்திற்கு புதிய

அனைத்தும் பார்

தெய்வீக திசை

தெய்வீக திசை

ஞானம்

ஞானம்

தேவனிடம் திரும்பும் வழியை கண்டறிதல்

தேவனிடம் திரும்பும் வழியை கண்டறிதல்

உங்கள் வாழ்வின் மிகப் பெரிதான தீர்மானம்!

உங்கள் வாழ்வின் மிகப் பெரிதான தீர்மானம்!

உயிர்த்தெழுதலின் கதை

உயிர்த்தெழுதலின் கதை

உங்களது மிகச்சிறந்த முதலீடு!

உங்களது மிகச்சிறந்த முதலீடு!

துவங்க 60

துவங்க 60

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

உங்களிடத்தில் ஒரு ஜெபம் உண்டு!

உங்களிடத்தில் ஒரு ஜெபம் உண்டு!

ஏன் ஈஸ்டர்?

ஏன் ஈஸ்டர்?

“பலங்கொண்டு திடமனதோடு வாழுங்கள்!

“பலங்கொண்டு திடமனதோடு வாழுங்கள்!

தேவனுக்கே முதலிடம் கொடுங்கள்

தேவனுக்கே முதலிடம் கொடுங்கள்

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

வேதாகமத்தை எப்படி வாசிக்க துவங்குவது

வேதாகமத்தை எப்படி வாசிக்க துவங்குவது

நிச்சயம்

நிச்சயம்

தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்: நற்செய்தியை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள்

தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்: நற்செய்தியை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள்

இயேசுவுடன் ஒரு உறவை துவங்குதல்

இயேசுவுடன் ஒரு உறவை துவங்குதல்

ஆண்டவரின் சமாதானம்

ஆண்டவரின் சமாதானம்

இங்கே துவங்குங்கள் | இயேசுவோடு முதல் படிகள்

இங்கே துவங்குங்கள் | இயேசுவோடு முதல் படிகள்

BibleProject | அப்போஸ்தலனாகிய  பவுலைப் பற்றி விரைவு பாடங்கள்

BibleProject | அப்போஸ்தலனாகிய பவுலைப் பற்றி விரைவு பாடங்கள்

இயேசு என்னை நேசிக்கிறார்

இயேசு என்னை நேசிக்கிறார்

BibleProject | இயேசுவும்  & புதிய மனுக்குலமும்

BibleProject | இயேசுவும் & புதிய மனுக்குலமும்

அடுத்து என்ன: மாணவர் பதிப்பு

அடுத்து என்ன: மாணவர் பதிப்பு

ஜெபத்தின் மூலம் ஆண்டவருடன் தொடர்புகொள்ளுதல்

ஜெபத்தின் மூலம் ஆண்டவருடன் தொடர்புகொள்ளுதல்

குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

ஜெபம்

அனைத்தும் பார்

தீர்க்கமான பிராத்தனைகள்

தீர்க்கமான பிராத்தனைகள்

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்

ஜெபம்

ஜெபம்

உங்களிடத்தில் ஒரு ஜெபம் உண்டு!

உங்களிடத்தில் ஒரு ஜெபம் உண்டு!

தேவனோடு உரையாடல்

தேவனோடு உரையாடல்

தெய்வீக திசை

தெய்வீக திசை

முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இடத்தை உருவாக்குங்கள்: தவக்காலத்திற்கான 5 ஆன்மீகப் பழக்கங்கள்

முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இடத்தை உருவாக்குங்கள்: தவக்காலத்திற்கான 5 ஆன்மீகப் பழக்கங்கள்

இயேசுவின் வழியில் ஜெபிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல்

இயேசுவின் வழியில் ஜெபிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல்

ஒய்வு நாள் - தேவனின் தாளத்தின்படி வாழ்வது

ஒய்வு நாள் - தேவனின் தாளத்தின்படி வாழ்வது

கர்த்தரின் குரலைக் கண்டறிதல் // அவரைச் சந்திக்கக் கற்றறிதல்

கர்த்தரின் குரலைக் கண்டறிதல் // அவரைச் சந்திக்கக் கற்றறிதல்

நம்பிக்கை

நம்பிக்கை

சபையின் பொறுப்பும் எதிர்காலமும்

சபையின் பொறுப்பும் எதிர்காலமும்

தேவனே, என்னைப் பற்றி என்ன?

தேவனே, என்னைப் பற்றி என்ன?

தாவீதின் சங்கீதங்கள்

தாவீதின் சங்கீதங்கள்

நன்றி செலுத்தும் அறுவடை ஆண்டு முழுவதும்!

நன்றி செலுத்தும் அறுவடை ஆண்டு முழுவதும்!

கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் ஆச்சரியத்தோடு ஜெபிப்பது

கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் ஆச்சரியத்தோடு ஜெபிப்பது

காலம் கடந்து செல்கிறது

காலம் கடந்து செல்கிறது

ஜெபத்தின் மூலம் ஆண்டவருடன் தொடர்புகொள்ளுதல்

ஜெபத்தின் மூலம் ஆண்டவருடன் தொடர்புகொள்ளுதல்

வேதாகம ஆராய்ச்சி

அனைத்தும் பார்

ராபர்ட் ராபர்ட்ஸ்

ராபர்ட் ராபர்ட்ஸ்

சிலுவையும் கிரீடமும்

சிலுவையும் கிரீடமும்

உங்களது மிகச்சிறந்த முதலீடு!

உங்களது மிகச்சிறந்த முதலீடு!

சரியிணையானவரின் நிர்ப்பந்தம்

சரியிணையானவரின் நிர்ப்பந்தம்

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

இயேசுவின் ஜெபங்கள்

உயிர்த்தெழுதலின் கதை

உயிர்த்தெழுதலின் கதை

நம்மை பெலவீனப்படுத்தும் ஆயுதத்தை  முறியடித்தல் - ஜான் பெவரேயுடன்

நம்மை பெலவீனப்படுத்தும் ஆயுதத்தை முறியடித்தல் - ஜான் பெவரேயுடன்

கவலை

கவலை

வேதாகமத்தை எப்படி வாசிக்க துவங்குவது

வேதாகமத்தை எப்படி வாசிக்க துவங்குவது

வேதாகமம் உயிருள்ளது

வேதாகமம் உயிருள்ளது

இளைப்பாற நேரம் ஒதுக்குவது

இளைப்பாற நேரம் ஒதுக்குவது

இயேசுவின் வழியில் ஜெபிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல்

இயேசுவின் வழியில் ஜெபிக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல்

பைபிள் மூலம் - 1 பேதுரு புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - 1 பேதுரு புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - எஸ்தர் விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - எஸ்தர் விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - சங்கீதங்கள் விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - சங்கீதங்கள் விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

தேவன் _______

தேவன் _______

2 வருடத்திற்குள் முழு வேதாகமம்

2 வருடத்திற்குள் முழு வேதாகமம்

பைபிள் மூலம் - எபேசியர் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - எபேசியர் புத்தகம் கேட்க

பைபிளை Thru — கேள் "மத்தேயு நற்செய்தி"

பைபிளை Thru — கேள் "மத்தேயு நற்செய்தி"

பைபிள் மூலம் - 2 தீமோத்தேயு புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - 2 தீமோத்தேயு புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - மல்கியா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - மல்கியா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

BibleProject | பிறப்பின் பிரதிபலிப்புகள்

BibleProject | பிறப்பின் பிரதிபலிப்புகள்

பைபிள் மூலம் - தீத்து புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - தீத்து புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - யோபு விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - யோபு விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - சகரியா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

பைபிள் மூலம் - சகரியா விசேஷம் புத்தகம் கேட்க

விசுவாசம்

அனைத்தும் பார்

உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கான வாக்குறுதிகள்

உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கான வாக்குறுதிகள்

வருகை: கிறிஸ்துமஸ் பயணம்

வருகை: கிறிஸ்துமஸ் பயணம்

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்

உங்கள் வாழ்வின் மிகப் பெரிதான தீர்மானம்!

உங்கள் வாழ்வின் மிகப் பெரிதான தீர்மானம்!

இயேசு: நம் ஜெயக்கொடி

இயேசு: நம் ஜெயக்கொடி

மறுரூபமாக்க மறுரூபமாகு

மறுரூபமாக்க மறுரூபமாகு

பொறுப்பு (கணக்கு  ஒப்புவித்தல்)

பொறுப்பு (கணக்கு ஒப்புவித்தல்)

தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்: நற்செய்தியை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள்

தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்: நற்செய்தியை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள்

நிச்சயம்

நிச்சயம்

பாதிக்கப்படுதல்

பாதிக்கப்படுதல்

The Chosen - தமிழில் (பாகம் 5)

The Chosen - தமிழில் (பாகம் 5)

பயத்தை நீக்குங்கள்

பயத்தை நீக்குங்கள்

பேதுரு  அப்போஸ்தலன்

பேதுரு அப்போஸ்தலன்

அமைதிநேரம் - தேவனுடன் தனிமையில் செல்லவிடுவது

அமைதிநேரம் - தேவனுடன் தனிமையில் செல்லவிடுவது

விசுவாசம் தளரும் போது: சந்தேகத்தின் நிழலில் தேவனைக் கண்டடைய 10 நாட்கள்

விசுவாசம் தளரும் போது: சந்தேகத்தின் நிழலில் தேவனைக் கண்டடைய 10 நாட்கள்

டோனி எவன்ஸ் இன நல்லிணக்கத்தை ஆராய்கிறார்

டோனி எவன்ஸ் இன நல்லிணக்கத்தை ஆராய்கிறார்

புதையல் வேட்டை 3

புதையல் வேட்டை 3

கிறிஸ்துமஸை நாம் கொண்டாடும்போது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் முக்கியத்துவத்தைப் பிரதிபலிக்கிறோம்

கிறிஸ்துமஸை நாம் கொண்டாடும்போது கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் முக்கியத்துவத்தைப் பிரதிபலிக்கிறோம்

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

எல்லையற்றது: கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வு எல்லைகளற்றது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

எல்லையற்றது: கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்வு எல்லைகளற்றது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நம்பிக்கை

நம்பிக்கை

ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் தேவனிடமிருந்து இருந்து கேட்பது

ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் தேவனிடமிருந்து இருந்து கேட்பது

ராஜ்ஜியம் வருவதாக

ராஜ்ஜியம் வருவதாக

தேவன் _______

தேவன் _______

புத்தாண்டு மற்றும் ஆரம்பம் - எங்கள் வாழ்வின் சூழ்நிலைகளில் இருந்து வெளிப்படுகிறது

புத்தாண்டு மற்றும் ஆரம்பம் - எங்கள் வாழ்வின் சூழ்நிலைகளில் இருந்து வெளிப்படுகிறது

அன்பு

அனைத்தும் பார்

கர்த்தர் என்னை ஏன் நேசிக்கிறார்?

கர்த்தர் என்னை ஏன் நேசிக்கிறார்?

இவைகளில் அன்பே பிரதானம்

இவைகளில் அன்பே பிரதானம்

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

குறிக்கோள் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள்!

திருமணம்

திருமணம்

நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை

நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை

இயேசுவைபோல நேசியுங்கள்

இயேசுவைபோல நேசியுங்கள்

உங்கள் திருமண வாழ்க்கைக்குள் ஆத்மீய பேரார்வத்தை செலுத்துங்கள்.

உங்கள் திருமண வாழ்க்கைக்குள் ஆத்மீய பேரார்வத்தை செலுத்துங்கள்.

கிரேக் மற்றும் ஏமி கிரோஸ்செல் அவர்களின் இந்த நாள் முதல்

கிரேக் மற்றும் ஏமி கிரோஸ்செல் அவர்களின் இந்த நாள் முதல்

மன்னிப்பு

மன்னிப்பு

 இரக்கத்தின் தேவன் - இயேசுவைப் போல நேசிக்க கற்றல்

இரக்கத்தின் தேவன் - இயேசுவைப் போல நேசிக்க கற்றல்

ஒற்றுமையின் வலிமை

ஒற்றுமையின் வலிமை

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

நீங்கள் பிரியத்திற்குரியவர்கள்

இறுதி பாடங்கள்: ஒரு புனித வாரத்திற்கான திட்டம்

இறுதி பாடங்கள்: ஒரு புனித வாரத்திற்கான திட்டம்

பரிசுத்த உணர்ச்சிகள் - ஒவ்வொரு சவாலுக்கும் வேதாகம பதில்கள்

பரிசுத்த உணர்ச்சிகள் - ஒவ்வொரு சவாலுக்கும் வேதாகம பதில்கள்

நவீன யுகத்தில் வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுப்பது

நவீன யுகத்தில் வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுப்பது

மீட்பைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

மீட்பைத் தெரிவு செய்யுங்கள்

நேசம்

நேசம்

வாலண்டைன் தினம்: ஒரு கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டத்தில்

வாலண்டைன் தினம்: ஒரு கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டத்தில்

சங்கீதம் 27ன் வழியாக ஆண்டவர் உன்னுடன் பேச விரும்புகிறார்

சங்கீதம் 27ன் வழியாக ஆண்டவர் உன்னுடன் பேச விரும்புகிறார்

பாரத்திலிருந்து விடுதலை

பாரத்திலிருந்து விடுதலை

உறுதிமொழி

உறுதிமொழி

திருமணம் என்னும் இராஜ்ஜியம்

திருமணம் என்னும் இராஜ்ஜியம்

இந்தக் கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் இயேசுவுடன் பயணிப்போம்

இந்தக் கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் இயேசுவுடன் பயணிப்போம்

வெற்றிகரமான உறவுகள்

வெற்றிகரமான உறவுகள்

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்