மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

மாற்றமடைந்து வாழுதல்: நோக்கம்

5 நாட்கள்

தேவன் உங்களை எதற்காக படைத்தார் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா அல்லது சில அனுபவங்களின் ஊடக நீங்கள் ஏன் போக நேரிடுகிறது என்று அவரிடம் கேட்டிருக்கிறீர்களா? உங்களால் மட்டுமே நிரப்பக்கூடிய அல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைக்காக நீங்கள் தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் தொலைந்து போனதாக உணர்ந்தாலும், அல்லது நீங்கள் நகரத் தயங்கினாலும், இந்த 5 நாள் திட்டமானது நீங்கள் தேவனை நம்ப உதவும், எனவே அவரால் உங்களை உங்களது நோக்கத்திற்கு நேராக அழைத்துச் செல்ல முடியும்.

பதிப்பாளர்

இந்தத் திட்டத்தை வழங்கியதற்காக Changed Women's ஊழிங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பைப் பாருங்கள்: https://www.changedokc.com/

பதிப்பாளர் பற்றி

100000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்