நிச்சயம்

நிச்சயம்

4 நாட்கள்

தேவனால் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்; பரலோகம் செல்வேன் என்ற நிச்சயம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய விருப்பம்! இந்த நிச்சயம் தேவனை சந்திப்பதன் மூலமாகவும் அவரது வார்த்தையை தியானம் செய்வதன் மூலமாகவும் அதிகரிக்கிறது. கீழ்க்கண்ட வசனங்களை மனப்பாடம் செய்வதால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் தேவனில் உறுதிப்பட அவை உங்களுக்கு உதவும். வேத வசனங்களை மனப்பாடம் செய்வதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படட்டும்! வேத வசனங்களை மனப்பாடம் செய்ய ஒரு விளக்க முறைக்கு செல்லவும் MemLok.com

Publisher

இந்த திட்டத்திற்கான கட்டமைப்பை வழங்கியமைக்காக MemLok, the Bible Memory System த்திற்க்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம். கூடுதல் தகவலுக்கு, இங்கு: https://memlok.com/

பதிப்பாளர் பற்றி

750000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்