Chịu Thử Thách

Chịu Thử Thách

4 Ngày

Chịu đựng thử thách là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân - 2 Ti-mô-thê 3:12. Trong lúc hoạn nạn, mối tương giao với Chúa và việc suy gẫm Lời Ngài sẽ giúp bạn có được thái độ đẹp lòng Ngài. Những câu Kinh Thánh sau nếu được ghi nhớ sẽ khích lệ và giúp bạn phản ứng theo ý Chúa trong cơn thử thách. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh. Hãy truy cập http://www.MemLok.com để học cách ghi nhớ Kinh Thánh theo hệ thống.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất