Sự Phiền Muộn

Sự Phiền Muộn

7 Ngày

Sự phiền muộn ảnh hưởng tới mọi người ở mọi lứa tuổi vì nhiều lý do. Kế hoạch bảy ngày này sẽ hướng bạn đến Đấng Khuyên Bảo. Hãy yên tịnh tâm trí bạn khi đọc Kinh Thánh và bạn sẽ khám phá được sự bình an, sức mạnh và tình yêu trường tồn.

Nhà phát hành

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 500000 lượt hoàn tất