Thái Độ

Thái Độ

7 Ngày

Có thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh là một thử thách thật sự. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh, kèm theo một phân đoạn ngắn để đọc mỗi ngày. Hãy đọc đoạn ấy, thành thật kiểm điểm mình và để Chúa phán với hoàn cảnh của bạn.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất