Sự Bảo Đảm

Ngày 1 trong 4 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Đức Chúa Trời muốn bạn BIẾT bạn được cứu và sẽ lên thiên đàng! Sự bảo đảm của bạn phát triển qua việc gặp Đức Chúa Trời và suy gẫm về Lời của Ngài. Những câu sau đây, khi được ghi nhớ, có thể giúp bạn yên tâm trong Đức Chúa Trời trong tất cả các ngày của bạn. Hãy để cuộc sống của bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Để có một hệ thống toàn diện để ghi nhớ Kinh Thánh, hãy truy cập MemLok.com  More MemLok Plans