Sự Bảo Đảm

4 Ngày

Chúa mong muốn bạn có sự bảo đảm rằng mình đã được tha thứ! Sự bảo đảm ấy tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn nương cậy chắc chắn nơi Chúa suốt đời. Hãy để cuộc sống bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Hãy truy cập http://www.MemLok.com để học cách ghi nhớ Kinh Thánh theo hệ thống.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất