Câu Chuyện Phục Sinh

Ngày 1 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
THỨ HAI - Phân đoạn này minh họa một trong những mục đích chính của Chúa Giêsu trên đất: trở thành tấm gương điển hình cho cách sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, "Hãy làm theo ta." Điều tuyệt diệu nhất trong mạng lệnh này là Chúa đã thêm sức để chúng ta thực hiện nó. Ngài không đòi hỏi chúng ta cố gắng bằng sức mình để sống như Con Đức Chúa Trời - chính sự Chúa phục sinh đã ban cho chúng ta sức mạnh từ Ngài. Hôm nay bạn hãy suy ngẫm về tấm gương Chúa Giêsu để lại. Trong hoàn cảnh và các mối quan hệ của chính bạn, "rửa chân" sẽ là những hành động nào? Bạn có thể phục vụ người khác theo cách căn bản nhất mà Chúa đã làm như thế nào?