Ngồi Lê Đôi Mách

7 Ngày

Lời chúng ta nói có quyền năng phi thường, có thể gây dựng hoặc phá hủy. Việc ngồi lê đôi mách lại đặc biệt độc hại. Vậy thì lời nói chiếm vai trò nào trong cuộc sống của bạn - đem đến sự sống hay sự phá hủy người khác? Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn hiểu rằng Chúa rất nghiêm khắc với những gì bạn nói ra. Hãy yên tịnh và lắng nghe Lời Ngài phán.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất