Ga-la-ti 5:22

Ga-la-ti 5:22 KTHD

Trái lại, nếp sống do Chúa Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:22

Chia sẻ