Dành thời gian để nghỉ ngơi

Dành thời gian để nghỉ ngơi

5 ngày

Tham công tiếc việc và bận rộn liên tục thường được hoan nghênh trong thế giới của chúng ta, và điều này khiến nghỉ ngơi trở thành một thách thức. Để thực hiện được những vai trò và dự định của mình một cách hiệu quả, chúng ta cần phải học cách nghỉ ngơi, bằng không chúng ta sẽ không còn gì để đem đến cho những người chúng ta yêu thương và cho những mục tiêu chúng ta đã đặt ra. Hãy cùng dành năm ngày tiếp theo để học về sự nghỉ ngơi và áp dụng những gì đã học vào trong cuộc sống của chúng ta.

Nhà phát hành

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên bản được Youversion tạo ra và cung cấp.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất