40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Dakilang Utos

Mateo 28.18-20

  1. Ano ang mga pangako na ibinigay ni Hesus sa Kanyang mga tagasunod?
  2. Ano ang mga aksiyon na inaasahan ni Hesus mula sa Kanyang mga tagasunod?
  3. Ano ang dapat kong gawin ngayon?