40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Paanyaya

Roma 3.23, 5.8, 6.23

  1. Paano naging kakaiba si Hesus?
  2. Ano ang aking relasyon kay Hesus?
  3. Ano ang nais ipagawa sa akin ni Hesus?