40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Pasimula

Genesis 1.1-26 Isaias 52.7-53.12

  1. Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa mga tao sa buong mundo?
  2. Bakit ipinadala ng Diyos ang Kanyang Anak sa sanlibutan?