40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Kamatayan ni Hesus

Lukas 23.44-56

  1. Paanong ang mga salita ni Hesus sa krus ay makapagbibigay ng pag-asa sa akin?
  2. Kung ako ang isa sa labingdalawa o isa sa mga kababaihan, ano ang aking maiisip o mararamdaman?