40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Siya ay Nabuhay na Muli

Lukas 23.56-24

  1. Ano ang mga hula at mga pangako tungkol sa Kanyang muling pagkabuhay?
  2. Kung ako ay naroon, ano ang ang aking maiisip o mararamdaman kung nakita ko si Hesus?
  3. Paano ninanais ni Hesus na maipalaganap ang Mensahe ng Kaharian?