5
Teuteu ki he Toe Hā‘ele Mai ‘a e ‘Eikí
1‘E ‘ikai te u lau he tohí ni, kāinga, ki he taimi pe ko e houa ‘e hoko ai e ngaahi me‘á ni. 2He ‘oku mou ‘ilo lelei pē ko e ‘Aho ‘o e ‘Eikí ‘e hangē ‘ene hoko maí ko e ha‘u ha kaiha‘a he po‘ulí. 3‘E lolotonga pē ‘a e kei nonga mo lōngonoa ‘a e me‘a kotoa pē kuo tō fakafokifā mai ha fu‘u faka‘auha ki he kakaí. ‘E tatau ‘ene fakafokifaá mo e langā ‘a ha fefine feitamá. Pea ‘e ‘ikai hao ha taha.
4Ka ‘oku ‘ikai te mou kei nofo he po‘ulí, kāinga. Pea ‘e ‘ikai leva te mou ‘ohovale ‘i he hoko mai ‘a e ‘aho ko iá. 5Ko e kakai kotoa kimoutolu kuo nofo he māmá mo e ho‘atā mālié. ‘Oku ‘ikai te tau kei nofo he po‘ulí mo e tu‘uapoó. 6Hei‘ilo ‘a e kakai kehé mo ‘enau mohé, ka tau ‘ā pē kitautolu ia mo le‘o. 7Ko e po‘ulí ia ke mohe ai. Pea ‘oku fa‘a fai ai e konaá. 8Ka ko e kakai kitautolu ia ‘o e ho‘atā mālié. ‘Oku taau mo kitautolu ke tau anga-maau ai pē, pea ‘ai ‘etau tuí mo ‘etau ‘ofá ko hotau teunga tau, pea mo ‘etau fakatu‘amelie ki hotau fakahaofí, ko hotau tatā taú ia.
9He ‘oku ‘ikai ko e taumu‘a ‘a e ‘Otuá ko hotau faka‘auha, ka ko hotau fakahaofi koe‘uhí ko hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí. 10Ko e pekia ‘a Kalaisí kae lava ke tau nofo fakataha mo ia, ‘o tatau ai pē pe te ne toki hoko mai kuó te ‘osi mālōlō, pe ‘okú te kei mo‘ui. 11Mou fepoupouaki ai mo fetokoni‘aki, ‘o hangē pē ko ia kuo mou ‘osi maheni ki aí.
Ko e Fale‘i Faka‘osi mo e Pōpoaki ‘Ofa
12‘Oku mau kole atu, kāinga, ke mou poupou‘i e fa‘ahinga ‘iate kimoutolu ‘oku nau tōtōivi hono ako‘i atu e mo‘ui fakaKalisitiané. 13Hapai kinautolu mo ‘ofa ‘iate kinautolu. Mou feinga ke nofo melino.
14‘Oku mau kole atu, kāinga, ke mou lea fakatokanga ki ha taha pē ‘oku ‘ulungāanga ta‘e fe‘unga. Fakalotolahi‘i ha taha pē ‘oku loto-si‘i. Anga fa‘a kātaki ki he kakai kotoa pē. 15Vakai na‘a mou totongi e kovi ‘aki ha kovi, ka mou fe‘ofa‘aki. Pea ‘ofa foki ki he kakai kehé.
16Fiefia ma‘u pē homou lotó, 17pea lotu ta‘e tuku. 18Fakafeta‘i ‘i he me‘a kotoa pē koe‘uhí ko Sīsū Kalaisi. He ko e finangalo ia ‘o e ‘Otuá kiate kitautolú.
19‘Oua ‘e taliteke‘i e Laumālié, 20pe fehi‘a ‘i ha me‘a ‘e fakahā atu ‘e ha taha ‘i hono fakamānava‘i ‘e he Laumālié. 21Sivi e me‘a kotoa pē. Tali e me‘a ‘oku leleí. 22Tuku e me‘a ‘oku koví.
23‘Ofa ke fakahaohaoa’i kakato ‘e he ‘Otuá ho‘omou mo‘uí. He ko e ‘Otua ia ‘oku ma‘u mei ai ‘a e nongá. Pea ‘ofa ke haohaoa ai pē ho‘omou mo‘uí: sino, ‘atamai, mo e laumālie, ‘o a‘u ki he toe hā‘ele mai ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí. 24‘E fai ia ‘e he toko taha na‘á ne fili kimoutolú, he ‘oku ala falala‘anga ia.
25Kāinga, mou hūfia kimautolu.
26Tala homau ‘ofa ki he fa‘ahinga kotoa hena ‘oku muimui kia Kalaisí. 27‘Oku ou kole atu, ‘i he huafa ‘o e ‘Eikí, ke mou lau e tohí ni ke nau fanongo kotoa ki ai. 28‘Ofa ke mou ‘inasi ai pē he ‘ofa tu‘unga‘a ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí.