40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ipinako sa Krus

Lukas 23. 25-43

  1. Paanong natiis ni Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang sakit ng kaparusahan sa krus?
  2. Isipin na si Hesus ay nakapako sa krus, nakatingin sa akin sa karamihan ng mga tao, ano ang aking maiisip o mararamdaman?