افسردگى

رازگاهان
افسردگی را می توان در بسیاری از سطوح و به دلایل مختلفی تجربه کرد. به ندرت ميشود تا از افسردگی به آسانى رها شد. و البته بین افسرده بودن و زندگی در افسردگی تفاوت هایی می باشد. گاه موضوعی آن طورکه باید پیش نمی رود و شما احساس افسردگی می کنید. اما هنگامی که زندگی و انتخاب ها تحت تاثیراحساسات منفی درونی متفاوت جلوه می کند شما دچار افسردگی شده اید. افسردگی ثمره ی چیز عمیق تری است. نباید بخاطر احساساتتان خجل باشید و باید بدانید که خداوند چیز بهتری را برای شما می خواهد. او آرامش و بازگشت به یک زندگی شاد را برای شما میخواهد. در برابر خداوند آرام گیرید و اجازه دهید راهنمایتان باشد.