برنامۀ مطالعۀ بهتر

۲۸ روز

آیا احساس درماندگی، نارضایتی و استیصال می‌کنید؟ آرزو می‌کنید ای کاش می‌شد زندگی روزمرۀ شما بهبود پیدا کند؟ کلام خدا راهنمای شما به‌سوی روزهای درخشانتر است. طی این برنامۀ مطالعۀ ۲۸ روزه، به راههایی پی خواهید برد که از طریق آنها می‌توانید از صِرفاً خوب زندگی کردن، به‌سوی زندگی بهتری حرکت کنید که خواست خدا برای شما است.

ناشر

از Life.Church جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل