افسردگى

٧روز

افسردگی می تواند بر هر کسی و در هر سنی به دلايل گوناگون اثر بگذارد. این طرح هفت روزه شما را به مشاور (خداوند) راهنمایی می کند. همچنان که کتاب مقدس را مي خوانيد ذهن و قلب خود را آرام کرده و صلح، قدرت، و عشق جاودان را خواهيد یافت.

ناشر

اين طرح توسط ساخته شده است.Life.Church

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل