YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

به یاد آوردن همۀ کارهایی که خدا انجام داده است

به یاد آوردن همۀ کارهایی که خدا انجام داده است

ما ذاتاً آینده‌نگریم، اما هرگز نباید گذشته را فراموش کرد. این برنامۀ مطالعۀ ۵ روزه با این هدف طراحی شده تا همۀ کارهایی را به یاد بیاورید که خدا برای شکل دادن به شخصیت شما انجام داده است. در این برنامه، هر روز متنی از کتاب‌مقدس و یک متن مختصر عبادتی را دریافت خواهید کرد که برای کمک به شما در یادآوری رویدادهای مهم سلوک‌تان با مسیح طراحی شده‌اند.

از Life.Church جهت فراهم ساختن این برنامۀ مطالعه تشکر می‌کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

About The Publisher