ارمیا 29:11

ارمیا 29:11 PCB

خواست و ارادهٔ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی به‌جز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهم به شما امید و آیندهٔ خوبی ببخشم.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
به اشتراک گذاشتن

ارمیا 29:11

به اشتراک گذاشتن

هر روز شما را تشویق و به چالش کشیدن برای صمیمیت با خدا.


YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.