Sự Vui Mừng

Sự Vui Mừng

3 Ngày

Sự vui mừng là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân. Sự vui mừng của bạn tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn vui mừng hơn trong cuộc sống. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Hãy truy cập http://www.MemLok.com để học cách ghi nhớ Kinh Thánh theo hệ thống.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất