Đức tin

12 ngày

Có phải nhìn thấy thì sẽ tin? Hay tin chính là đang nhìn thấy? Đây là những câu hỏi về đức tin. Kế hoạch này giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực đức tin - từ những câu chuyện trong Cựu Ước về sự bày tỏ đức tin một cách mạnh mẽ trong những tình huống đầy khó khăn của những con người thực đến những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Thông qua việc đọc Lời Chúa, bạn sẽ càng được khích lệ để có được mối quan hệ sâu đậm với Đức Chúa Trời và trở thành một môn đồ trung tín của Chúa Giê-xu.

Nhà phát hành

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Immersion Digital - nhà sáng lập ra Glo Bible - đã chia sẻ kế hoạch đọc cá nhân này. Bạn có thể dễ dàng lập một kế hoạch và hơn nữa bằng Glo Bible. Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo tại www.globible.com

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất