Lòng Can Đảm

Lòng Can Đảm

1 Tuần

Tìm hiểu Kinh Thánh nói gì về sự tự tin và lòng can đảm. Kế hoạch "Lòng Can Đảm" khích lệ Cơ Đốc nhân bằng cách nhắc nhở họ là ai trong Đấng Christ và trong vương quốc Chúa. Khi đã thuộc về Chúa, chúng ta được tự do mọi bề để đến bên Ngài. Hãy đọc lại - hoặc đọc lần đầu tiên - những khẳng định chắc chắn về vị trí của bạn trong gia đình Đức Chúa Trời!

Nhà phát hành

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 250000 lượt hoàn tất