Sự Đầu Tư Tốt Nhất Của Bạn!

Ngày 1 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

“Lợi Nhuận Được Bảo Đảm!”
Trong thế giới ngày nay, lời tuyên bố này sẽ khiến người ta ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng có một luật chung áp dụng cho hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống: luật gieo và gặt, hay nói một cách đơn giản hơn, “gieo gì gặt nấy.”
Bạn không thể gặt hái một vụ thu hoạch trừ khi bạn gieo hạt giống trước. Bạn không thể có được lợi nhuận trừ khi bạn đầu tư trước. Bạn không thể nhận được lợi ích của một sản phẩm hoặc dịch vụ trừ khi bạn mua sản phẩm đó trước. Bạn không thể duy trì sức khỏe thể chất nếu không có chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Và với tất cả các ví dụ này, lợi nhuận nhận được tỷ lệ thuận với chất lượng hoặc số tiền được đưa ra trước.
Luật tương tự cũng áp dụng cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể gặt hái một sự bước đi đầy trọn và phước hạnh với Chúa trừ khi chúng ta gieo hạt giống mà sẽ tạo ra vụ thu hoạch đó. Tin mừng là Chúa đã tạo ra hạt giống tốt sẵn có cho chúng ta - nó được gọi là Lời của Ngài, Kinh Thánh. Việc gieo Lời Chúa rộng rãi vào đời sống của chúng ta sẽ đảm bảo cho chúng ta một khoản tiền lãi lớn cho khoản đầu tư đó.