Nghe Tiếng Chúa Mỗi Buổi Sáng

Nghe Tiếng Chúa Mỗi Buổi Sáng

14 ngày

Sách Tĩnh Nguyện này cung cấp những lời nhắc nhở nhằm thúc đẩy và giúp đỡ bạn ưu tiên để thì giờ với Chúa, phát triển lòng sốt sắng để thì giờ mỗi ngày với Ngài, hiểu được những đáp ứng của Ngài đối với lời cầu nguyện của bạn và duy trì mối quan hệ của bạn khi để nhiều thời gian hơn với Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Joyce Meyer Bộ đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://tv.joycemeyer.org/vietnamese/

Thông tin phát hành