ĐẦY TRÀN TRONG CÁC LỐI KHÔ HẠN

ĐẦY TRÀN TRONG CÁC LỐI KHÔ HẠN

7 ngày

Hôm nay, bạn sẽ quyết định bước đi, làm việc, yêu thương và phục vụ với một tâm thế đầy tràn chứ? Bạn có xin được đầy dẫy Đức Thánh Linh để khi người khác nhìn vào, họ sẽ thấy một khu vườn năng tưới hay một suối nước tuôn tràn không bao giờ khô cạn, bất kể trong mùa nào không?

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn We Are Zion đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.wearezion.co/bible-plan

Thông tin phát hành


App Download
App Kinh Thánh
7.9M Ratings