Bạn CÓ Cầu Nguyện!

Bạn CÓ Cầu Nguyện!

6 ngày

Khám phá các nguyên tắc để xây dựng một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ và hiệu quả. Cầu nguyện - giao tiếp với Chúa ở cấp độ cá nhân - là điều then chốt để thấy sự thay đổi tích cực trong đời sống và môi trường xung quanh chúng ta.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Twenty20 Faith, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.twenty20faith.org/yvdev3

Thông tin phát hành