Sự Đầu Tư Tốt Nhất Của Bạn!

Sự Đầu Tư Tốt Nhất Của Bạn!

5 ngày

Nếu bạn là một tín đồ Đấng Christ mới thì không có sự đầu tư nào mà bạn có thể đầu tư vào đức tin của mình lớn hơn là việc thường xuyên tiếp thu Lời Chúa. Hãy bắt đầu ở đây để giúp bạn Đọc, Hiểu và Áp dụng nó hiệu quả mỗi ngày.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Twenty20 Faith, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.twenty20faith.org/yvdev3

Thông tin về nhà xuất bản