Chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng ta … Đáp ứng của chúng ta

Chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng ta … Đáp ứng của chúng ta

7 ngày

Chương trình của Đức Chúa Trời khác với điều mà thế gian gọi là ‘Số phận’ như thế nào… Nếu Chúa hoạch định cuộc đời tôi thì quyền lựa chọn của tôi ở đâu? ….Có hợp lý không khi chương trình của Chúa và ý chí tự do của tôi cùng tồn tại song song?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Sherene Ellen Rajaratnam đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://sherenerajaratnam.wordpress.com/

Thông tin phát hành