40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Tunay na Kapakumbabaan

Lukas 18. 10-14

  1. Ano sa tingin ko ang aking magagawa upang maging katanggap-tanggap sa Diyos?
  2. Ano ang larawan ng tunay na kapakumbabaan?
  3. Anong mga saloobin ang kailangan kong baguhin?