40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Misyon ni Hesus

Lukas 4 .16-31

  1. Matapang ba ako sa paghahayag ng katotohanan
  2. Anong sakripisyo ang aking ginagawa para sa aking panawagan at misyon
  3. Paano ako tutugon kung si Hesus ay mangusap sa akin?