40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Tinukso ng Diyablo si Hesus

Lukas 4 .16-31

  1. Anu-ano ang tatlong uri ng mga tukso?
  2. Paano tumugon si Hesus sa bawat pagtukso?
  3. Paano ako tinutukso?
  4. Paano ako tutugon?