40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Kapangyarihan ni Hesus

Lukas 20.1-26

  1. Paano inihayag ni Hesus ang Kanyang kapangyarihan?
  2. Bakit sinabi ni Hesus ang kuwento na nagpapahayag sa kanyang mga huling araw?
  3. Anong kapangyarihan ang ibinigay ko kay Hesus sa aking buhay?
  4. Anong parte ng buhay ko ang hindi ko pa naisusuko kay Hesus?