40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Matagumpay na Pagpasok

Lukas 19.28-41

  1. Ano ang aking naobserbahan tungkol kay Hesus dito?
  2. Paano ko itutuloy ang layuning pangkaharian sa harap ng parehong papuri at kagipitan?
  3. Kung alam kong ako ay mamamatay sa isang linggo, paano ko mainam na haharapin ang huling yugto ng buhay ko?