40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Hindi Pagkakasundo sa Kaharian ng Diyos

Lukas 12. 10-16

  1. Sa anong paraan pinirotektahan ng Pariseo ang sistemang pangrelihiyon?
  2. Anong pagkakaiba sa pagitan ng sistemang pangrelihiyon at ng Kaharian ng Diyos?
  3. Bakit kinailangang harapin ni Hesus ang sistema?