40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Mga Katanungan ni Juan

Lukas 7. 18-23

  1. Sa pagbuhay ni Hesus ng patay, ano ang ipinababatid nito sa akin tungkol sa kung sino Siya?
  2. Sa mahirap na panahon, nagdududa ba ako kung sino si Hesus?
  3. Ano ang aking mga tapat na katanungan at ano ang katibayan na kailangan ko?