40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Inaalihan ng Demonyo

Lukas 8. 27-39

  1. Bakit takot ang mga demonyo kay Hesus?
  2. Anong halaga ang inilagay ni Hesus sa isang buhay?
  3. Bakit sinabihan ni Hesus ang taong pinagaling niya na umuwi na sa kanyang bahay?