40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Pinatawad at Sinaway

Lukas 7. 36-50

  1. Paanong humamon  ang mga aksyon ng babae sa lahat?
  2. Gaano ang pagkakaiba ng  mga saloobin at aksiyon ng mga Pariseo at ng babae?
  3. Ano ang hinahamon ni Hesus na baguhin ko?